12.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/37


14. märtsil 2012 esitatud hagi — ZZ versus BEREC

(Kohtuasi F-35/12)

2012/C 138/87

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks hageja teenistusse võtmisega seoses toimunud arstliku läbivaatuse järel langetatud otsus kohaldada hageja suhtes alates teenistusse asumisest meditsiinilist lisatingimust ning teiseks otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus otsuse peale kohaldada tema suhtes alates teenistusse asumisest meditsiinilist lisatingimust;

tühistada vajalikus ulatuses otsus kohaldada hageja suhtes alates teenistusse asumisest meditsiinilist lisatingimust;

mõista kohtukulud välja BERECilt.