28.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 20 maja 2010 r. — Haltergemeinschaft LBL GbR przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf

(Sprawa C-250/10)

()

2010/C 234/34

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Haltergemeinschaft LBL GbR

Strona pozwana: Hauptzollamt Düsseldorf

Pytanie prejudycjalne

Z zastrzeżeniem udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie postanowienia Bundesfinanzhof z dnia 1 grudnia 2009 r. w zawisłym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowaniu w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-79/10, czy wynajmującemu lub oddającemu w czarter, który wynajmuje lub oddaje w czarter statek powietrzny włącznie z dostarczanym przez niego paliwem do silników odrzutowych przysługuje zwolnienie od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1)?


(1)  Dz.U. L 283, s. 51.