11.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 246/34


Žaloba podaná 14. júla 2010 — Európsky parlament/Rada Európskej únie

(Vec C-355/10)

()

2010/C 246/58

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: M. Dean, A. Auersperger Matić, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ (1) z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach,

zachovať účinky tohto nariadenia Rady až do jeho nahradenia novým nariadením,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Parlament sa domáha zrušenia napadnutého rozhodnutia na základe toho, že prekračuje rozsah vykonávacej právomoci stanovenej v článku 12 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc (2) tým, že zavádza pravidlá týkajúce sa „zaistenia“, „pátrania a záchrany“ a „vyloďovania“, ktoré nemožno považovať za súčasť „dozornej“ právomoci stanovenej v článku 12 Kódexu schengenských hraníc ani za nepodstatné prvky, a že mení a dopĺňa základné prvky Kódexu schengenských hraníc, čo však prináleží výlučne normotvorcovi Spoločenstva. Okrem toho, napadnuté rozhodnutie mení povinnosti uložené členským štátom EÚ vzťahujúce sa na operácie agentúry FRONTEX, ktoré sú stanovené v nariadení Frontex (3).

Ak Súdny dvor zruší napadnuté rozhodnutie, Parlament tiež navrhuje, aby vykonal svoju diskrečnú právomoc v súlade s článkom 264 ods. 2 ZFEÚ a zachoval účinky napadnutého rozhodnutia až do jeho nahradenia novým rozhodnutím.


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ z 26. apríla 2010, ktorým sa dopĺňa Kódex schengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorú koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Ú. v. EÚ L 111, s. 20).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, s. 1).