11.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 246/34


14. juulil 2010 esitatud hagi — Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-355/10)

()

2010/C 246/58

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean, A. Auersperger Matić)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsus 2010/252/EL, millega täiendatakse Schengeni piirieeskirju seoses välistel merepiiridel toimuva patrull- ja vaatlustegevusega, mis toimub Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatavas operatiivkoostöös (1);

jätta nõukogu otsuse tagajärjed kehtima kuni uue otsuse vastuvõtmiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Parlament palub tühistada vaidlustatud otsus põhjusel, et see ületab Schengeni piirieeskirjade (2) artikli 12 lõikes 5 ette nähtud rakenduspädevuse piire, kuna selles kehtestatakse „kinnipidamise”, „otsingu- ja pääste” ning „maaletoimetamise” eeskirjad, mida ei saa pidada Schengeni piirieeskirjade artiklis 12 määratletud patrull- ja vaatlustegevuse alla kuuluvaks ja mida ei saa pidada väheolulisteks säteteks, ning kuna see muudab Schengeni piirieeskirjade olulisi sätteid, mis on seadusandja pädevuses. Lisaks muudab vaidlustatud otsus EL liikmesriikide Frontexi tegevusega seotud kohustusi, mis on sätestatud Frontexi määruses (3).

Kui Euroopa Kohus vaidlustatud otsuse tühistab, on parlamendi arvates siiski soovitav, et Euroopa Kohus kasutab vastavalt ELTL artikli 264 lõikele 2 oma õigust jätta vaidlustatud otsuse tagajärjed kehtima kuni uue otsuse vastuvõtmiseni.


(1)  Nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsus, millega täiendatakse Schengeni piirieeskirju seoses välistel merepiiridel toimuva patrull- ja vaatlustegevusega, mis toimub Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatavas operatiivkoostöös (ELT L 111, lk 20).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 105, lk 1).

(3)  Nõukogu 26. oktoobri 2004.aasta määrus (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, lk 1).