11.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 246/34


Sag anlagt den 14. juli 2010 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-355/10)

()

2010/C 246/58

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Parlamentet (ved M. Dean og A. Auersperger Matić, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse 2010/252/EU af 26. april 2010 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (1) annulleres.

Virkningerne af Rådets afgørelse opretholdes, indtil en ny afgørelse er vedtaget.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse med henvisning til, at den overskrider grænserne for den gennemførelsesbeføjelse, der er fastsat i artikel 12, stk. 5, i Schengengrænsekodeksen (2), idet den indfører bestemmelser om »opbringning«, »eftersøgning og redning« og »ilandsætning«, der ikke kan anses for at være omfattet af begrebet »overvågning« som omhandlet i Schengengrænsekodeksens artikel 12, og som ikke kan anses for at være ikke-væsentlige bestemmelser samt indebærer en ændring af det væsentligste indhold af Schengengrænsekodeksen, der er forbeholdt lovgiver. Endvidere ændrer den anfægtede afgørelse EU-medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til Frontexoperationer, der er fastsat i Frontexforordningen (3).

Såfremt Domstolen annullerer den anfægtede afgørelse, mener Parlamentet ikke desto mindre, at Domstolen bør udøve sin beføjelse til at opretholde virkningerne af den anfægtede afgørelse i overensstemmelse med artikel 264, stk. 2, TEUF, indtil en ny afgørelse er vedtaget.


(1)  EUT L 111, s. 20.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15.3.2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26.10.2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349, s. 1).