2003R1788 — SK — 01.04.2008 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1788/2003

z 29. septembra 2003

stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

(Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, p.123)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007

L 299

1

16.11.2007