2003R1788 — RO — 01.04.2008 — 005.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1788/2003 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2003

de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

(JO L 270, 21.10.2003, p.123)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007

L 299

1

16.11.2007