2003R1788 — NL — 01.04.2008 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1788/2003 VAN DE RAAD

van 29 september 2003

tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten

(PB L 270, 21.10.2003, p.123)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007

L 299

1

16.11.2007