7.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 377/166


Tiistai 10. toukokuuta 2011
Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

P7_TA(2011)0188

Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2011 Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2010/2122(IMM))

2012/C 377 E/25

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Luigi de Magistrisin italialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asiansa johdosta parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi esittämän, 5. heinäkuuta 2010 päivätyn pyynnön, josta ilmoitettiin täysistunnossa 7. heinäkuuta 2010,

on kuullut Luigi de Magistrisia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008 ja 19. maaliskuuta 2010 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0152/2011),

A.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsen Luigi de Magistris on pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista italialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian johdosta,

B.

ottaa huomioon, että Luigi De Magistrisin pyyntö liittyy Euroopan parlamentin jäsenen Clemente Mario Mastellan Benaventon tuomioistuimessa häntä vastaan esittämään haastekirjelmään De Magistrisin italialaiselle sanomalehdelle 31. lokakuuta 2009 antaman haastattelun vuoksi,

C.

ottaa huomioon, että haastekirjelmän mukaan osa kyseisestä haastattelusta (‧Mastella oli osallisena yhdessä tutkinnassani ja yritti estää minua‧) on julkinen herjaus, josta vaaditaan 1 000 000 euron vahingonkorvausta ja oikeudenkäyntikuluja,

D.

ottaa huomioon, että haastattelu annettiin ajankohtana, jolloin Luigi de Magistris oli Euroopan parlamentin jäsen tultuaan valituksi Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009,

E.

ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan määräysten (8 artikla) nojalla Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella,

F.

ottaa huomioon, että parlamentin vakiintuneen käytännön mukaan se, että oikeusmenettelyt on tuotu siviili- tai hallinto-oikeuden piiriin tai sisältävät tiettyjä seikkoja, jotka kuuluvat siviili- tai hallinto-oikeuden piiriin, ei sinällään estä soveltamasta kyseisen artiklan tarjoamaa koskemattomuutta,

G.

ottaa huomioon, että kyseistä haastattelua antaessaan Luigi de Magistris ilmaisi mielipiteensä äänestäjilleen yleisen edun mukaisesta asiasta Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä hoitaessaan ja poliittista toimintaa harjoittaessaan,

H.

ottaa huomioon, että demokraattisessa yhteiskunnassa ei voida hyväksyä sitä, että parlamentin jäseniä pyritään estämään ilmaisemasta mielipiteitään legitiimisti yleisen edun mukaisista ja huolta aiheuttavista asioista ja kritisoimasta poliittisia vastustajiaan nostamalla kanne tuomioistuimessa, ja edellä mainittu on myös jyrkässä ristiriidassa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan kanssa, joka on tarkoitettu suojelemaan jäsenten ilmaisuvapautta heidän harjoittaessaan tehtäviään Euroopan unionin toimielimiin kuuluvan parlamentin edun mukaisesti.

1.

päättää puolustaa Luigi de Magistrisin parlamentaarista koskemattomuutta;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen viipymättä Italian tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Luigi de Magistrisille.


(1)  Asia 101/63 Albert Wagner v. Jean Fohrmann ja Antoine Krier [1964] ECR 195, Asia 149/85 Roger Wybot vastaan Edgar Faure ym. [1986] ECR 2391, Asia T-345/05 Ashley Neil Mote vastaan Euroopan parlamentti [2008] ECR II-2849, Yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07 Alfonso Luigi Marra vastaan Eduardo De Gregorio ja Antonio Clemente [2008] ECR I-7929 ja asia T-42/06 Bruno Gollnisch vastaan Euroopan parlamentti.