26.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 725/2011

(2011. gada 25. jūlijs),

ar ko izveido procedūru inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanai un sertificēšanai, lai samazinātu CO2 emisijas no vieglajiem automobiļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (1), un jo īpaši tās 12. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai veicinātu jaunu un modernu transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanas tehnoloģiju attīstību un agrīnu ieviešanu, Regula (EK) Nr. 443/2009 paredz ražotājiem un piegādātājiem iespēju pieteikties tādu noteiktu inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanai, kuras veicina CO2 emisiju samazināšanu no vieglajiem automobiļiem. Tādēļ ir nepieciešams precizēt kritērijus, lai noteiktu, kuras tehnoloģijas saskaņā ar minēto regulu būtu uzskatāmas par ekoinovācijām.

(2)

Saskaņā Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punkta c) apakšpunktu tehnoloģijas, kuras ir daļa no Eiropas Savienības integrētās pieejas, kas izklāstīta Komisijas 2007. gada 7. februāra paziņojumā “Rezultāti, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai” (2) un Komisijas 2007. gada 7. februāra paziņojumā “Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam” (3), un kuras ir regulētas Savienības tiesību aktos, vai citas tehnoloģijas, kuras ir obligātas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, nav uzskatāmas par ekoinovācijām saskaņā ar minēto regulu. Šīs tehnoloģijas ietver riepu spiediena kontroles sistēmas, riepu rites pretestību un pārnesumu pārslēgšanas indikatorus, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (4) darbības jomā un, attiecībā uz riepu rites pretestību, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulas (EK) Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (5) darbības jomā.

(3)

Tehnoloģiju, kas jau kādu laiku ir plaši pieejama tirgū, nevar uzskatīt par inovatīvu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. pantu, un tā nebūtu uzskatāma par ekoinovāciju. Lai radītu atbilstīgus stimulus, ir lietderīgi ierobežot tehnoloģiju tirgus izplatības līmeni līdz nišas segmentam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 443/2009 11. panta 4. punktā, un kā atsauces gadu izmantot 2009. gadu. Šīs robežvērtības būtu jāpārskata ne vēlāk kā 2015. gadā.

(4)

Lai veicinātu tādas tehnoloģijas, kurām ir visaugstākais potenciāls vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai, un jo īpaši inovatīvu piedziņas tehnoloģiju izstrādi, par atbilstošām būtu uzskatāmas tikai tās tehnoloģijas, kuras ir saistītas ar transportlīdzekļa transporta funkciju un būtiski samazina vispārējo transportlīdzekļa enerģijas patēriņu. Šā mērķa sasniegšanas papildtehnoloģijas vai tehnoloģijas, kuru mērķis ir veicināt vadītāja vai pasažieru komfortu, nebūtu uzskatāmas par atbilstošām.

(5)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 443/2009 pieteikumus drīkst iesniegt gan ražotāji, gan piegādātāji. Pieteikumā būtu jāiekļauj vajadzīgie pierādījumi, ka atbilstības kritēriji ir pilnībā izpildīti, tostarp iekļaujot ar inovatīvu tehnoloģiju panākto CO2 emisiju ietaupījumu mērīšanas metodiku.

(6)

Būtu jāspēj izmērīt ar ekoinovācijām iegūtos CO2 emisiju ietaupījumus ar pietiekamu precizitāti. Šo precizitāti var panākt tikai tad, ja ietaupījumi ir 1 g CO2/km vai vairāk.

(7)

Ja tehnoloģijas CO2 emisiju ietaupījumi ir atkarīgi no vadītāja rīcības vai citiem faktoriem, kas ir ārpus pieteikuma iesniedzēja kontroles, šādu tehnoloģiju principā nevarētu uzskatīt par ekoinovāciju, ja vien uz pārliecinošu un neatkarīgu statistikas pierādījumu pamata nav iespējams izdarīt pārbaudāmus pieņēmumus par autovadītāju rīcības vidējiem rādītājiem.

(8)

Standarta pārbaudes cikls, ko izmanto CO2 emisiju mērījumiem, lai apstiprinātu transportlīdzekļa tipu, nepierāda visus ietaupījumus, kurus var attiecināt uz noteiktām tehnoloģijām. Lai radītu atbilstīgus stimulus inovācijai, aprēķinot kopējos CO2 ietaupījumus, vajadzētu ņemt vērā tikai tos ietaupījumus, kuri netiek noteikti standarta pārbaudes ciklā.

(9)

Lai pierādītu CO2 emisiju ietaupījumus, vajadzētu salīdzināt vienādus transportlīdzekļus ar un bez ekoinovācijas. Testēšanas metodikai būtu jānodrošina pārbaudāmi, atkārtojami un salīdzināmi mērījumi. Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences nosacījumus un ja nav apstiprināta un reālistiskāka braukšanas cikla, kā vispārēja atsauce būtu jāizmanto braukšanas modeļi Eiropas Jaunajā braukšanas ciklā, kuri minēti Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regulā (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (6). Testēšanas metodikai vajadzētu pamatoties uz mērījumiem uz šasijas dinamometra vai uz modelēšanu vai simulāciju, ja šādas metodes nodrošinātu labākus un precīzākus rezultātus.

(10)

Komisijai būtu jānodrošina un regulāri jāatjaunina pamatnostādnes par pieteikumu sagatavošanu un testēšanas metodēm, lai ņemtu vērā pieredzi, kas gūta, novērtējot dažādus pieteikumus.

(11)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 443/2009 pieteikumam pievieno pārbaudes ziņojumu, kuru sagatavojusi neatkarīga un apstiprināta jeb sertificēta iestāde. Šai iestādei būtu jābūt A vai B kategorijas tehniskajam dienestam, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (7). Tomēr, lai nodrošinātu šīs iestādes neatkarību, tehniskos dienestus, kuri noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 41. panta 6. punktu, nevajadzētu uzskatīt par neatkarīgām un apstiprinātām jeb sertificētām iestādēm šīs regulas nozīmē. Minētajai iestādei līdztekus pārbaudes ziņojumam būtu jāsniedz attiecīgi pierādījumi par savu neatkarību no pieteikuma iesniedzēja.

(12)

Lai katram transportlīdzeklim nodrošinātu tā īpatnējo emisiju ietaupījumu efektīvu reģistrāciju un kontroli, ietaupījumi būtu jāapstiprina kā transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma daļa un kopējie ietaupījumi jānorāda atbilstības sertifikātā saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK.

(13)

Komisijai vajadzētu būt iespējai uz ad hoc pamata pārbaudīt sertificētos kopējos ietaupījumus katram transportlīdzeklim. Ja ir acīmredzams, ka sertificētie ietaupījumi ir pretrunā ietaupījumu līmenim, kas izriet no lēmuma apstiprināt tehnoloģiju kā ekoinovāciju, Komisijai vajadzētu būt iespējai neņemt vērā sertificētos CO2 emisiju ietaupījumus vidējo īpatnējo CO2 emisiju aprēķinos. Ražotājam tomēr būtu jādod noteikts laika periods, kurā tas var pierādīt sertificēto vērtību precizitāti.

(14)

Lai nodrošinātu pārredzamu pieteikšanās procedūru, ir jābūt publiski pieejamai kopsavilkuma informācijai par pieteikumiem inovatīvu tehnoloģiju un testēšanas metožu apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas testēšanas metodēm jābūt publiski pieejamām. Izņēmumi attiecībā uz tiesībām uz publisku piekļuvi dokumentiem, kuri izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (8), būtu jāpiemēro pēc vajadzības.

(15)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 13. panta 3. punktu inovatīvas tehnoloģijas vairs nedrīkst apstiprināt saskaņā ar procedūru, kas noteikta minētajā regulā, no CO2 emisiju mērīšanu pārskatītās procedūras piemērošanas dienas. Lai atbilstoši pakāpeniski pārtrauktu ekoinovāciju kredītus, kas apstiprināti saskaņā ar šo regulu, tā būtu jāpārskata ne vēlāk kā 2015. gadā.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka procedūru, kas jāievēro, iesniedzot pieteikumu par tādu inovatīvu tehnoloģiju novērtēšanu, apstiprināšanu un sertificēšanu, kas samazina CO2 emisijas no pasažieru automobiļiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. pantu.

2. pants

Darbības joma

1.   Neviena tehnoloģija, kura ietilpst šādu pasākumu jomā, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 443/2009 1. pantā minētā integrētā pieeja, nav uzskatāma par inovatīvu tehnoloģiju:

a)

gaisa kondicionēšanas sistēmas energoefektivitātes uzlabošana;

b)

riepu spiediena kontroles sistēmas, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 661/2009 darbības joma;

c)

riepu rites pretestība, uz kuru attiecas Regula (EK) Nr. 661/2009 un Regula (EK) Nr. 1222/2009;

d)

pārnesumu pārslēgšanas indikatori, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 661/2009;

e)

biodegvielas izmantošana.

2.   Pieteikumu attiecībā uz tehnoloģiju var iesniegt saskaņā ar šo regulu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

ar to ir aprīkoti ne vairāk kā 3 % no visiem 2009. gadā reģistrētajiem jaunajiem vieglajiem automobiļiem;

b)

tā ir saistīta ar detaļām, kuras ir būtiskas efektīvai transportlīdzekļa darbībai, un ir saderīga ar Direktīvu 2007/46/EK.

3. pants

Definīcijas

Papildus definīcijām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 443/2009 2. un 3. pantā, piemēro šādas definīcijas:

a)

“inovatīva tehnoloģija” ir tehnoloģija vai tehnoloģiju kombinācija ar līdzīgām tehniskām iezīmēm un īpašībām, ja CO2 emisiju ietaupījumus var pierādīt, izmantojot vienu testēšanas metodiku, un ja uz katru atsevišķu tehnoloģiju, kas kopā veido kombināciju, attiecas 2. pantā noteiktā darbības joma;

b)

“piegādātājs” ir inovatīvas tehnoloģijas ražotājs, kas atbild par ražojumu atbilstības nodrošināšanu, vai tā pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā, vai importētājs;

c)

“pieteikuma iesniedzējs” ir ražotājs vai piegādātājs, kas iesniedz pieteikumu inovatīvas tehnoloģijas kā ekoinovācijas apstiprināšanai;

d)

“ekoinovācija” ir inovatīva tehnoloģija kopā ar testēšanas metodiku, kuru ir apstiprinājusi Komisija saskaņā ar šo regulu;

e)

“neatkarīga un apstiprināta iestāde” ir A vai B kategorijas tehniskais dienests, kas minēts Direktīvas 2007/46/EK 41. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā, kas atbilst minētās direktīvas 42. pantā noteiktajām prasībām, izņemot tehniskos dienestus, kas noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 41. panta 6. punktu.

4. pants

Pieteikums

1.   Pieteikumu inovatīvas tehnoloģijas kā ekoinovācijas apstiprināšanai Komisijai iesniedz rakstiski. Pieteikumu un visus apliecinošos dokumentus arī iesniedz pa elektronisko pastu vai ar elektronisko datu nesēju vai augšupielādē Komisijas pārvaldītā serverī. Rakstiskajā pieteikumā iekļauj apliecinošo dokumentu sarakstu.

2.   Pieteikumā iekļauj:

a)

pieteikuma iesniedzēja kontaktinformāciju;

b)

inovatīvās tehnoloģijas aprakstu un veidu, kādā to uzstāda transportlīdzeklim, ietverot pierādījumu, ka tehnoloģija ietilpst 2. pantā noteiktajā darbības jomā;

c)

kopsavilkuma aprakstu par inovatīvo tehnoloģiju, tostarp ziņas, kas apliecina, ka ir izpildīti 2. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi, un par testēšanas metodiku, kuras minētas šā punkta e) apakšpunktā un kuras publisko, iesniedzot pieteikumu Komisijai;

d)

norādi par transportlīdzekļiem, kam var uzstādīt inovatīvo tehnoloģiju vai ir paredzēts to uzstādīt, un aplēsto CO2 emisiju samazinājumu šiem transportlīdzekļiem, kuru panāks ar inovatīvo tehnoloģiju;

e)

metodiku, ko izmanto, lai pierādītu CO2 emisiju samazinājumu ar inovatīvo tehnoloģiju, vai, ja Komisija šādu metodiku jau ir apstiprinājusi, atsauci uz apstiprināto metodiku;

f)

pierādījumus tam, ka:

i)

emisiju samazinājums, kas panākts ar inovatīvo tehnoloģiju, atbilst 9. panta 1. punktā noteiktajai robežvērtībai, ņemot vērā tehnoloģijas nolietošanos laika gaitā;

ii)

uz inovatīvo tehnoloģiju neattiecas standarta pārbaudes cikla CO2 mērījumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā, kā noteikts šīs regulas 9. panta 2. punktā;

iii)

pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par CO2 emisiju samazināšanu ar inovatīvo tehnoloģiju, kā noteikts 9. panta 3. punktā;

g)

pārbaudes ziņojumu no neatkarīgas un apstiprinātas jeb sertificētas iestādes, kā noteikts 7. pantā.

5. pants

Atsauces transportlīdzeklis un ekoinovāciju transportlīdzeklis

1.   CO2 emisiju pierādīšanai, kas minēta 8. pantā, pieteikuma iesniedzējs izraugās:

a)

ekoinovāciju transportlīdzekli, ko aprīko ar inovatīvo tehnoloģiju;

b)

atsauces transportlīdzekli, ko neaprīko ar inovatīvo tehnoloģiju, bet kas visos citos aspektos ir identisks ekoinovāciju transportlīdzeklim.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka 8. un 9. pantā minēto informāciju var pierādīt, neizmantojot atsauces transportlīdzekli un ekoinovācijas transportlīdzekli, kuri minēti šā panta 1. punktā, pieteikumā iekļauj nepieciešamo informāciju, kas pamato minēto secinājumu, un metodiku, kas nodrošina līdzvērtīgus rezultātus.

6. pants

Testēšanas metodika

1.   Testēšanas metodika, kas minēta 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā, nodrošina rezultātus, kas ir pārbaudāmi, atkārtojami un salīdzināmi. Ar to reālistiskā veidā ar pārliecinošu statistisko nozīmīgumu iespējams pierādīt ar inovatīvo tehnoloģiju panāktās CO2 emisiju priekšrocības, kā arī, ja nepieciešams, tajā ņem vērā mijiedarbību ar citām ekoinovācijām.

2.   Komisija publicē norādījumus par tādu dažādu iespējamo inovatīvo tehnoloģiju testēšanas metodikas sagatavošanu, kas atbilst 1. punkta kritērijiem.

7. pants

Pārbaudes ziņojums

1.   Pārbaudes ziņojumu, kas minēts 4. panta 2. punkta g) apakšpunktā, sagatavo neatkarīga un apstiprināta jeb sertificēta iestāde, kas nav daļa no pieteikuma iesniedzēja vai kā citādi ar to saistīta.

2.   Pārbaudes ziņojuma vajadzībām neatkarīgā un apstiprinātā iestāde:

a)

pārbauda, vai ir izpildīti 2. panta 2. punktā noteiktie atbilstības kritēriji;

b)

pārbauda, vai saskaņā ar 4. panta 2. punkta f) apakšpunktu sniegtā informācija atbilst kritērijiem, kas izklāstīti 9. pantā;

c)

pārbauda, vai 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētā testēšanas metodika ir atbilstoša, lai apstiprinātu CO2 emisiju ietaupījumus ar inovatīvo tehnoloģiju attiecīgajiem transportlīdzekļiem, kas minēti 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā, un atbilst obligātajām prasībām, kas noteiktas 6. panta 1. punktā;

d)

pārbauda, vai inovatīvā tehnoloģija ir saderīga ar attiecīgajām prasībām, kuras noteiktas transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam;

e)

paziņo, ka tā atbilst šā panta 1. punktā norādītajām prasībām.

3.   Lai CO2 emisiju ietaupījumus apstiprinātu saskaņā ar 11. pantu, neatkarīgā un apstiprinātā jeb sertificētā iestāde pēc ražotāja pieprasījuma sagatavo ziņojumu par vairāku tādu ekoinovāciju mijiedarbību, kas uzstādītas viena tipa, varianta vai versijas transportlīdzekļiem.

Ziņojumā norāda CO2 emisiju ietaupījumus, kas panākti ar dažādām ekoinovācijām, ņemot vērā to mijiedarbības ietekmi.

8. pants

CO2 emisiju pierādīšana

1.   Jāpierāda šādas CO2 emisijas vairākiem transportlīdzekļiem, kas pārstāv atsevišķus transportlīdzekļus, kas norādīti saskaņā ar 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu:

a)

CO2 emisijas no atsauces transportlīdzekļa un ekoinovāciju transportlīdzekļa, kas darbojas ar inovatīvo tehnoloģiju 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētās metodikas piemērošanas rezultātā;

b)

CO2 emisijas no atsauces transportlīdzekļa un ekoinovāciju transportlīdzekļa kas darbojas ar inovatīvo tehnoloģiju Regulas (EK) Nr. 443/2009 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētā standarta pārbaudes cikla piemērošanas rezultātā.

CO2 emisiju pierādīšana saskaņā ar pirmās daļas a) un b) apakšpunktu jāveic saskaņā ar testēšanas nosacījumiem, kas ir vienādi visiem testiem.

2.   Kopējie ietaupījumi atsevišķam transportlīdzeklim ir starpība starp emisijām, kas pierādītas saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu.

Ja saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu pierādītās emisijas atšķiras, starpību atņem no kopējā ietaupījuma, kas pierādīts saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu.

9. pants

Atbilstības kritēriji

1.   Minimālais samazinājums, kuru sasniedz ar inovatīvu tehnoloģiju, ir 1 g CO2/km. Šo robežvērtību uzskata ievērotu, ja kopējie ietaupījumi, kurus panāk ar inovatīvo tehnoloģiju, kas pierādīti saskaņā ar 8. panta 2. punktu, ir 1 g CO2/km vai vairāk.

2.   Ja kopējie ar inovatīvo tehnoloģiju iegūtie ietaupījumi neietver nekādus ietaupījumus, kas pierādīti saskaņā ar standarta pārbaudes ciklu atbilstoši 8. panta 2. punktam, tiek uzskatīts, ka uz inovatīvo tehnoloģiju neattiecas standarta pārbaudes cikls.

3.   Inovatīvās tehnoloģijas tehniskajā aprakstā, kas minēts 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, sniedz nepieciešamo informāciju, lai pierādītu, ka tehnoloģijas rādītāji attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu nav atkarīgi no iestatījumiem un izvēles, kas ir ārpus pieteikuma iesniedzēja kontroles.

Ja apraksts ir balstīts uz pieņēmumiem, šiem pieņēmumiem jābūt pārbaudāmiem un pamatotiem ar pārliecinošiem un neatkarīgiem statistikas pierādījumiem, kas apliecina tos un to piemērojamību visā Savienībā.

10. pants

Ekoinovācijas pieteikuma izvērtēšana

1.   Saņemot pieteikumu, Komisija publisko inovatīvās tehnoloģijas un testēšanas metodikas kopsavilkuma aprakstu, kas minēts 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

2.   Komisija izvērtē pieteikumu un deviņu mēnešu laikā no pilna pieteikuma saņemšanas apstiprina inovatīvo tehnoloģiju kā ekoinovāciju līdz ar testēšanas metodiku, ja vien netiek celti iebildumi attiecībā uz tehnoloģiju atbilstību vai piemērotību testēšanas metodikai.

Lēmumā par tādas inovatīvās tehnoloģijas kā ekoinovācija apstiprināšanu norāda informāciju, kas vajadzīga, lai CO2 emisiju ietaupījumus sertificētu saskaņā ar šīs regulas 11. pantu, ja nepieciešams, piemērojot izņēmumus tiesībām uz publisku piekļuvi dokumentiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1049/2001.

3.   Komisija drīkst pieprasīt veikt izmaiņas testēšanas metodikā vai pieprasīt, lai tiktu izmantota cita apstiprināta testēšanas metodika, nevis tā, ko piedāvā pieteikuma iesniedzējs. Ierosinātās izmaiņas vai testēšanas metodikas izvēli apspriež ar pieteikuma iesniedzēju.

4.   Vērtēšanas periodu var pagarināt par pieciem mēnešiem, ja Komisija konstatē, ka inovatīvās tehnoloģijas un pievienotās testēšanas metodikas sarežģītības vai pieteikuma apjoma un satura dēļ pieteikumu nevar pienācīgi izvērtēt deviņu mēnešu izvērtēšanas periodā.

Ja vērtēšanas periods ir jāpagarina, Komisija to paziņo iesniedzējam 40 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

11. pants

Ar ekoinovācijām iegūto CO2 emisiju ietaupījumu sertificēšana

1.   Ražotājs, kas vēlas izmantot vidējo īpatnējo CO2 emisiju samazinājumu, lai sasniegtu savu īpatnējo emisiju mērķi, izmantojot CO2 emisiju ietaupījumus no ekoinovācijas, iesniedz pieteikumu apstiprināšanas iestādei saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK, lai saņemtu EK tipa apstiprinājuma sertifikātu transportlīdzeklim, kam uzstādīta ekoinovācija. Pieteikumā sertifikāta saņemšanai papildus dokumentiem, kuros sniedz vajadzīgo informāciju, kas norādīta Direktīvas 2007/46/EK 6. pantā, atsaucas uz Komisijas lēmumu apstiprināt ekoinovāciju saskaņā ar šīs regulas 10. panta 2. punktu.

2.   Ar ekoinovāciju iegūtos sertificētos CO2 emisiju ietaupījumus, kas pierādīti saskaņā ar šīs regulas 8. pantu, norāda atsevišķi gan tipa apstiprinājuma dokumentācijā, gan atbilstības sertifikātā saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK, pamatojoties uz tehnisko dienestu veiktajiem testiem saskaņā ar minētās direktīvas 11. pantu, izmantojot apstiprinātu testēšanas metodiku.

Ja CO2 emisiju ietaupījumi no ekoinovācijām konkrēta tipa, varianta vai versijas transportlīdzeklim ir mazāki par 9. panta 1. punktā noteikto robežvērtību, ietaupījumu neapstiprina.

3.   Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairāk nekā vienu ekoinovāciju, CO2 emisiju ietaupījumi no katras ekoinovācijas jāpierāda atsevišķi saskaņā ar 8. panta 1. punktā noteikto procedūru. Rezultātā emisiju ietaupījumu summa, kuru saskaņā ar 8. panta 2. punktu nosaka katrai ekoinovācijai, ir kopējie CO2 ietaupījumi šā transportlīdzekļa sertificēšanas nolūkā.

4.   Ja mijiedarbību starp vairākām ekoinovācijām, kas uzstādītas vienam transportlīdzeklim, nevar noteikt to acīmredzami atšķirīgā rakstura dēļ, ražotājs to norāda pieteikumā apstiprinošajai iestādei un iesniedz neatkarīgās un apstiprinātās jeb sertificētās iestādes ziņojumu par ekoinovāciju mijiedarbības ietekmi uz ietaupījumiem transportlīdzeklī, kā minēts 7. panta 3. punktā.

Ja šādas mijiedarbības dēļ kopējie ietaupījumi ir mazāki par 1 g CO2/km katrai ekoinovācijai, tad, aprēķinot kopējos ietaupījumus saskaņā ar šā panta 3. punktu, ņem vērā tikai tos ietaupījumus no ekoinovācijām, kuri atbilst robežvērtībai, kas noteikta 9. panta 1. punktā.

12. pants

Sertifikāciju pārskatīšana

1.   Komisija nodrošina, ka sertifikācijas un CO2 emisiju ietaupījumi, kas attiecināmi uz atsevišķiem transportlīdzekļiem, tiek pārbaudīti uz ad hoc pamata.

Ja konstatē, ka pastāv atšķirība starp sertificētajiem CO2 emisiju ietaupījumiem un ietaupījumiem, kas pārbaudīti, izmantojot attiecīgo testēšanas metodiku vai metodikas, Komisija par to informē ražotāju.

Ražotājs 60 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var sniegt Komisijai pierādījumus, kas apliecina sertificēto CO2 emisiju ietaupījumu precizitāti. Pēc Komisijas lūguma iesniedz ziņojumu par dažādu 7. panta 3. punktā minēto ekoinovāciju mijiedarbību.

2.   Ja pierādījumi, kas minēti 1. punktā, nav iesniegti norādītajā termiņā vai konstatējot, ka iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, Komisija var pieņemt lēmumu neņemt vērā sertificētos CO2 emisiju ietaupījumus, aprēķinot šā ražotāja vidējās īpatnējās emisijas nākamajam kalendārajam gadam.

3.   Ražotājs, kura sertificētos CO2 emisiju ietaupījumus vairs neņem vērā, drīkst pieteikties jaunai attiecīgo transportlīdzekļu sertificēšanai saskaņā ar 11. pantā noteikto procedūru.

13. pants

Informācijas atklāšana

Pieteikuma iesniedzējs, kas pieprasa, lai saskaņā ar šo regulu iesniegtā informācija tiktu uzskatīta par konfidenciālu, pamato, kāpēc piemērojams kāds no izņēmumiem, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā.

14. pants

Pārskatīšana

Šo regulu un ekoinovācijas, kas apstiprinātas saskaņā ar šo regulu, pārskata ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.

(2)  COM(2007) 19, galīgā redakcija.

(3)  COM(2007) 22, galīgā redakcija.

(4)  OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 342, 22.12.2009., 46. lpp.

(6)  OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(8)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.