30.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 109/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 370/2010

z 29. apríla 2010,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o vývozné povolenia pre niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v nariadeni (ES) č. 1187/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky (2), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

V oddiele 3 kapitoly III nariadenia (ES) č. 1187/2009 sa stanovuje postup na udeľovanie vývozných povolení pre niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty otvorenej pre daný štát.

(2)

Žiadosti predložené na kvótový rok 2010/2011 sa týkajú vyšších množstiev, ako sú dostupné množstvá. Pre požadované množstvá preto treba stanoviť koeficienty pridelenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o vývozné povolenia na výrobky uvedené v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1187/2009 podané na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011, sa vynásobia týmito koeficientmi pridelenia:

0,631009 na žiadosti podané na časť kvóty uvedenej v článku 28 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1187/2009,

0,567088 na žiadosti podané na časť kvóty uvedenej v článku 28 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1187/2009.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2009, s. 1.