30.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 109/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 370/2010 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2010

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul cotei menționate în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (2), în special articolul 31 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Secțiunea 3 din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009 stabilește procedura de alocare a licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul unui contingent deschis pentru țara respectivă.

(2)

Cererile depuse pentru anul contingentar 2010/2011 au ca obiect cantități mai mari decât cele disponibile. Prin urmare, este necesar să se stabilească coeficienții de atribuire pentru cantitățile solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de export pentru produsele menționate la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009, depuse pentru perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2011, se multiplică cu următorii coeficienții de atribuire:

0,631009 pentru cererile depuse pentru partea de contingent menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009;

0,567088 pentru cererile depuse pentru partea de contingent menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318, 4.12.2009, p. 1.