30.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 109/3


VERORDENING (EU) Nr. 370/2010 VAN DE COMMISSIE

van 29 april 2010

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen om certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingent

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1187/2009 van de Commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van specifieke bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten (2), en met name op artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In afdeling 3 van hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1187/2009 is de procedure vastgesteld voor de toewijzing van certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van een voor dat land geopend contingent.

(2)

De aanvragen die voor het contingentjaar 2010/2011 zijn ingediend, betreffen grotere hoeveelheden dan er beschikbaar zijn. Bijgevolg moeten toewijzingscoëfficiënten voor de aangevraagde hoeveelheden worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de hoeveelheden die zijn vermeld in de voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor de in artikel 27, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde producten, worden de volgende toewijzingscoëfficiënten toegepast:

0,631009 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 28, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde deel van het contingent,

0,567088 op de hoeveelheden van de aanvragen die zijn ingediend voor het in artikel 28, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde deel van het contingent.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 april 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 april 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 318 van 4.12.2009, blz. 1.