30.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 109/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 370/2010

2010 m. balandžio 29 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1187/2009, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo taisykles (2), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje nustatyta į Dominikos Respubliką pagal tai šaliai nustatytą kvotą eksportuotinų tam tikrų pieno produktų eksporto licencijų skyrimo tvarka.

(2)

2010–2011 kvotos metams pateiktos paraiškos viršija skirtus kiekius. Todėl prašomam kiekiui reikėtų nustatyti paskirstymo koeficientus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekiui, dėl kurio pateiktos Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 27 straipsnio 2 dalyje išvardytų produktų eksporto licencijų paraiškos 2010 m. liepos 1 d.–2011 m. birželio 30 d., taikomi šie paskirstymo koeficientai:

0,631009 paraiškoms, pateiktoms dėl Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 28 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos kvotos dalies,

0,567088 paraiškoms, pateiktoms dėl Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 28 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos kvotos dalies.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 318, 2009 12 4, p. 1.