30.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/3


A BIZOTTSÁG 370/2010/EU RENDELETE

(2010. április 29.)

az 1187/2009/EK rendeletben említett kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba exportálandó egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 27-i 1187/2009/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza meghatározza a Dominikai Köztársaság részére megnyitott kontingens keretében az országba exportálandó egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére irányuló eljárást.

(2)

A 2010/2011. kontingensévre benyújtott kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket. Következésképpen odaítélési együtthatót kell megállapítani az igényelt mennyiségekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1187/2009/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett termékekre, a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti időszakra benyújtott kiviteli engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségeket a következő odaítélési együtthatókkal kell megszorozni:

0,631009 az 1187/2009/EK rendelet 28. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kontingensrészre benyújtott kérelmek esetében,

0,567088 az 1187/2009/EK rendelet 28. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kontingensrészre benyújtott kérelmek esetében.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 318., 2009.12.4., 1. o.