30.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 109/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 370/2010,

29. aprill 2010,

millega määratakse kindlaks määruses (EÜ) nr 1187/2009 osutatud kvoodi alusel Dominikaani Vabariiki eksporditavate teatavate piimatoodete ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 27. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1187/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (2) eriti selle artikli 31 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jaoga on kindlaks määratud teatavatele Dominikaani Vabariiki eksporditavatele piimatoodetele ekspordilitsentside andmise kord kõnealuse riigi jaoks avatud kvoodi alusel.

(2)

2010/2011. kvoodiaastaks esitatud taotlused hõlmavad saada olevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks taotletud koguste puhul kehtestada jaotuskoefitsiendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikuks 1. juulist 2010 kuni 30. juunini 2011 esitatud ekspordilitsentsitaotlustega hõlmatud kogused määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikli 27 lõikes 2 osutatud toodete puhul korrutatakse järgmiste jaotuskoefitsientidega:

0,631009 määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikli 28 lõike 1 punktis a osutatud kvoodiosa kohta esitatud taotluste puhul,

0,567088 määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikli 28 lõike 1 punktis b osutatud kvoodiosa kohta esitatud taotluste puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2009

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 318, 4.12.2009, lk 1.