30.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 370/2010

af 29. april 2010

om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 af 27. november 2009 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009 fastsættes proceduren for tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af et kontingent, der er åbnet for dette land.

(2)

De ansøgninger, der er indsendt for kontingentåret 2010/2011, overstiger de mængder, der er disponible. Derfor bør der fastsættes tildelingskoefficienter for de ønskede mængder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende koefficienter gælder for tildelingen af mængderne for de eksportlicenser, der vedrører perioden fra 1. juli 2010 til 30. juni 2011, og som der ansøges om for de produkter, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

0,631009 for ansøgningerne vedrørende den del af kvoten, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1187/2009

0,567088 for ansøgningerne vedrørende den del af kvoten, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1187/2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318 af 4.12.2009, s. 1.