26.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 151/31


Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2012 r. — Sorouh przeciwko Radzie

(Sprawa T-102/12)

2012/C 151/54

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sorouh Joint Stock Company (Damaszek, Syria) (przedstawiciel: E. Ruchat, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

w konsekwencji — stwierdzenie nieważności decyzji 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz rozporządzenia (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. i aktów wykonawczych do nich w zakresie, w jakim dotyczą skarżącego,

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty, które co do zasady są identyczne z zarzutami przytoczonymi w sprawach T-432/11 Makhlouf przeciwko Radzie (1) oraz T-433/11 Makhlouf przeciwko Radzie (2) lub do nich podobne


(1)  Dz.U. C 290 z 2011 r., s. 13.

(2)  Dz.U. C 290 z 2011 r., s. 14.