2.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 156/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 mars 2016 – Buzzi Unicem SpA mot Europeiska kommissionen

(Mål C-267/14 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Marknaden för cement och cementliknande produkter - Administrativt förfarande - Förordning (EG) nr 1/2003 - Artikel 18.1 och 18.3 - Beslut att begära upplysningar - Motivering - Beslutets tydlighet))

(2016/C 156/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Buzzi Unicem SpA (ombud: C. Osti, A. Prastaro och A. Sodano, advokater)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: L. Cappelletti och L Malferrari, ombud, M. Merola, advokat)

Domslut

1)

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den14 mars 2014, Buzzi Unicem/kommissionen (T-297/11, EU:T:2014:122) upphävs.

2)

Kommissionens beslut C (2011) 2356 slutlig av den 30 mars 2011 om ett förfarande enligt artikel 18.3 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (ärende COMP/39520)- Cement och cementliknande produkter) ogiltigförklaras.

3)

Europeiska kommissionen ska, förutom sina egna rättegångskostnader, ersöätta de rättegångskostnader som åsamkats Buzzi Unicem SpA i mål T-297/11 och för överklagandet.


(1)  EUT C 282, 25.8.2014