2.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 156/7


Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 10. marta spriedums – Buzzi Unicem SpA/Eiropas Komisija

(Lieta C-267/14 P) (1)

(Apelācija - Konkurence - “Cementa un saistīto produktu” tirgus - Administratīvs process - Regula (EK) Nr. 1/2003 - 18. panta 1. un 3. punkts - Lēmums par informācijas pieprasīšanu - Pamatojums - Pieprasījuma precizitāte)

(2016/C 156/08)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Buzzi Unicem SpA (pārstāvji – C. Osti, A. Prastaro un A. Sodano, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Cappelletti un L. Malferrari, pārstāvji, M. Merola, advokāts)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedumu Buzzi Unicem/Komisija (T-297/11, EU:T:2014:122);

2)

atcelt Komisijas 2011. gada 30. marta Lēmumu C(2011) 2356, galīgā redakcija, par Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punkta piemērošanas procedūru (Lieta 39520 – Cements un saistītie produkti);

3)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Buzzi Unicem SpA tiesāšanās izdevumus, kas radušies gan pirmajā instancē lietā T-297/11, gan apelācijas instancē.


(1)  OV C 282, 25.8.2014.