2.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 156/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.3.2016 – Valittajana Buzzi Unicem SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-267/14 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Sementin ja sen oheistuotteiden markkinat - Hallinnollinen menettely - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 18 artiklan 1 ja 3 kohta - Päätös tietojensaantipyynnöstä - Perustelut - Pyynnön täsmällisyys))

(2016/C 156/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Buzzi Unicem SpA (edustajat: avvocato C. Osti, avvocata A. Prastaro ja avvocata A. Sodano)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Cappelletti ja L Malferrari, avustajanaan avvocato M. Merola

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 14.3.2014 antama tuomio Buzzi Unicem v. komissio (T-297/11, EU:T:2014:122) kumotaan.

2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohdan soveltamismenettelystä 30.3.2011 tehty komission päätös K(2011) 2356 lopullinen (asia COMP/39520 – Sementti ja sen oheistuotteet) kumotaan.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Buzzi Unicem SpA:lle yleisen tuomioistuimen asiassa T-297/11 ja tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 282, 25.8.2014.