20.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 327/27


Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 24.9.2008 — Van Neyghem v. komissio

(Asia T-105/08 P) (1)

(Muutoksenhaku - Henkilöstö - Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa - Palvelukseen ottaminen - Avoin kilpailu - Suulliseen kokeeseen osallistumisen epääminen - Selvästi perusteeton valitus)

(2008/C 327/51)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa F-73/06, Van Neyghem vastaan komissio, 13.12.2007 antamasta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) tehty valitus, jolla vaaditaan tämän tuomion kumoamista

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Kris Van Neyghem vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan komissiolle tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 107, 26.4.2008.