Stranke
Razlogi za odločitev
Izrek

Stranke

V zadevi C-313/10,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landesarbeitsgericht Köln (Nemčija) z odločbo z dne 13. aprila 2010, ki je prispela na Sodišče 29. junija 2010, v postopku

Land Nordrhein-Westfalen

proti

Sylvii Jansen

PREDSEDNIK DRUGEGA SENATA SODIŠČA

po opredelitvi generalnega pravobranilca N. Jääskinena

izdaja naslednji

Sklep

Razlogi za odločitev

1. Landesarbeitsgericht Köln je z dopisom z dne 6. oktobra 2011, ki je prispel v sodno tajništvo Sodišča 13. oktobra 2011, obvestilo Sodišče, da je spor o glavni stvari postal brezpredmeten in da zato predlog za sprejetje predhodne odločbe umika.

2. V teh okoliščinah je treba odrediti izbris te zadeve iz vpisnika Sodišča.

3. Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred nacionalnim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Izrek

Iz teh razlogov je predsednik drugega senata Sodišča odredil:

Zadeva C-313/10 se izbriše iz vpisnika Sodišča.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2011.