Pooled
Kohtuotsuse põhistus
Resolutiivosa

Pooled

Kohtuasjas C‑313/10,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Landesarbeitsgericht Kölni (Saksamaa) 13. aprilli 2010. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 29. juunil 2010, menetluses

Land Nordrhein-Westfalen

versus

Sylvia Jansen,

EUROOPA KOHTU TEISE KOJA ESIMEES,

olles ära kuulanud kohtujurist N. Jääskineni,

on andnud järgmise

määruse

Kohtuotsuse põhistus

1. Landesarbeitsgericht Köln teavitas Euroopa Kohut 6. oktoobri 2011. aasta kirjaga, mis saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 13. oktoobril 2011, et põhikohtuasja vaidluse ese on ära langenud ning et seetõttu ta võtab oma eelotsusetaotluse tagasi.

2. Neil asjaoludel tuleb käesolev kohtuasi Euroopa Kohtu registrist kustutada.

3. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva kohtuasja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kohtukulusid, välja arvatud nimetatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Resolutiivosa

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohtu teise koja esimees määrab:

kustutada kohtuasi C‑313/10 Euroopa Kohtu registrist.

25. oktoobril 2011 Luxembourgis