Διάδικοι
Σκεπτικό της απόφασης
Διατακτικό

Διάδικοι

Στην υπόθεση C-313/10,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Landesarbeitsgericht Köln (Γερμανία) με απόφαση της 13ης Απριλίου 2010, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 29 Ιουνίου 2010, στο πλαίσιο της δίκης

Land Nordrhein-Westfalen

κατά

Sylvia Jansen,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα N. Jääskinen,

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

Σκεπτικό της απόφασης

1. Με έγγραφο της 6ης Οκτωβρίου 2011, που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 13 Οκτωβρίου 2011, το Landesarbeitsgericht Köln γνωστοποίησε στο Δικαστήριο ότι η διαφορά της κύριας δίκης είχε καταστεί άνευ αντικειμένου και ότι, κατά συνέπεια, απέσυρε την αίτησή του για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.

2. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, πρέπει να διαταχθεί η διαγραφή της υπό κρίση υποθέσεως από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

3. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Διατακτικό

Για τους λόγους αυτούς, ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου διατάσσει:

Η υπόθεση C‑313/10 διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.

Λουξεμβούργο, 25 Οκτωβρίου 2011.