23.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 288/49


Žaloba podaná 23. augusta 2010 — Hartmann/ÚHVT — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Vec T-342/10)

()

2010/C 288/92

Jazyk žaloby: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Nemecko) (v zastúpení: N. Aicher, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Švédsko)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. mája 2010 vo veci R 1222/2009-2 a

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „MESILETTE“ zapísaná pre tovary zaradené do triedy 5 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 6494025.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: žalobca.

Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: prihláška nemeckej slovnej ochrannej známky „MEDINETTE“ č. 1033551 pre tovary zaradené do triedy 25; prihláška medzinárodnej slovnej ochrannej známky „MEDINETTE“ č. 486204 pre tovary zaradené do triedy 25.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie odvolania.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie námietky.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009 tým, že odvolací senát nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny, a predovšetkým podobnosť označení.