23.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/49


23. augustil 2010 esitatud hagi — Hartmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi T-342/10)

()

2010/C 288/92

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hageja: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Saksamaa) (esindaja: advokaat N. Aicher)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Rootsi)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 20. mai 2010. aasta otsus asjas R1222/2009-2 ja

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk MESILETTE kaupadele klassis 5 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 6 494 025

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi MEDINETTE Saksa kaubamärgiregistreering nr 1 033 551 kaupadele klassis 25; sõnamärgi MEDINETTE rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 486 204 kaupadele klassis 25

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: Nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna apellatsioonikoda hindas ebaõigelt segiajamise tõenäosust ja eelkõige tähiste sarnasust.