10.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 243/10


Osalemiskutse Euroopa Toiduohutusameti (Parma, Itaalia) teaduskomisjonide liikmete kohale, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 151, 10. juuni 2010 )

2010/C 243/05

Leheküljel 6 oleva alapealkirja all „Avalduste esitamise lõpptähtpäev”

asendatakse

„… 15. septembri 2010. aasta …”

järgmisega:

„… 30. septembri 2010. aasta …”.