25.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 199/32


Förstainstansrättens dom av den 11 juli 2007 – Flex Equipos de Descanso mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-192/04) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LURA-FLEX - Äldre nationella figurmärken innehållande ordet ’flex’ - För sent inlämnande till invändningsenheten av översättningar av handlingar som åberopats till styrkande av att de äldre varumärkena är kända - Överklagandenämndens skyldighet att pröva behovet av att beakta de översatta handlingarna)

(2007/C 199/59)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaten R. Ocquet, därefter av advokaten I. Valdelomar Serrano)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Laitinen och G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Leggett & Platt (Carthage, Missouri, Förenta staterna) (ombud: G. Cronin och S. Castley, solicitors, samt G. Hollingworth, barrister)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 18 mars 2004 (ärende R 333/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan Flex Equipos de Descanso, SA, och Leggett & Platt, Inc.

Domslut

1)

Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 18 mars 2004 (ärende R 333/2003-1) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.

3)

Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 217, 28.8.2004.