25.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 199/32


Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2007 r. — Flex Equipos de Descanso przeciwko OHIM — Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Sprawa T-192/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego LURA-FLEX - Wcześniejsze krajowe graficzne znaki towarowe zawierające element słowny „flex’ - Przedstawienie po terminie w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów tłumaczeń dowodów powołanych na okoliczność renomy wcześniejszych znaków towarowych - Ciążący na Izbie Odwoławczej obowiązek dokonania oceny konieczności wzięcia pod uwagę przetłumaczonych dokumentów)

(2007/C 199/59)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Flex Equipos de Descanso, SA (Madryd, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokat R. Ocquet, a następnie adwokat I. Valdelomar Serrano)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: S. Laitinen i G. Schneider, pełnomocnicy)

Drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, była: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Stany Zjednoczone Ameryki) (przedstawiciele: G. Cronin i S. Castley, solicitors i G. Hollingworth, barrister)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 marca 2004 r. (sprawa R 333/2003-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Flex Equipos de Descanso, S.A. a Leggett & Platt, Inc.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 marca 2004 r. (sprawa R 333/2003-1).

2)

OHIM pokrywa własne koszty, jak i koszty poniesione przez skarżącą.

3)

Interwenient ponosi własne koszty.


(1)  Dz.U. C 217 z 28.8.2004.