25.8.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 199/32


Pirmās instances tiesas 2007. gada 11. jūlija spriedums — Flex Equipos de Descanso/ITSB — Leggett & Platt (“LURA-FLEX”)

(Lieta T-192/04) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “LURA-FLEX’ reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kas iekļauj vārdisku elementu “flex’ - Dokumentu, kas iesniegti, lai pamatotu agrāko preču zīmju reputāciju, tulkojumu novēlota iesniegšana Iebildumu nodaļā - Apelāciju nodaļas pienākums novērtēt vajadzību izskatīt pārtulkotus dokumentus)

(2007/C 199/59)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Flex Equipos de Descanso, S.A., Madride (Spānija) (pārstāvji — sākotnēji R. Okuets [R. Ocquet], pēc tam I. Valdelomars Serano [I. Valdelomar Serrano], advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji — S. Laitinena [S. Laitinen] un G. Šneiders [G. Schneider])

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā: Leggett & Platt, Inc., Kartāga [Carthage], Misūri (Amerikas Savienotās Valstis), (pārstāvji — G. Kronins [G. Cronin] un S. Kāstlejs [S. Castley], solicitors, un G. Holingvorts [G. Hollingworth], barrister)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2004. gada 18. marta lēmumu (lieta R 333/2003-1) attiecībā uz iebildumu procesu starp Flex Equipos de DescansoS.A. un Leggett & PlattInc.

Rezolutīvā daļa

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2004. gada 18. marta lēmumu (lieta R 333/2003-1);

2)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina prasītājas tiesāšanās izdevumus;

3)

persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 217, 28.8.2004.