Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Dommens præmisser

1 VED STAEVNING , INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 6 . OKTOBER 1980 , HAR BERNARD MICHEL ANLAGT SAG MOD EUROPA-PARLAMENTET MED PAASTAND , DELS OM ANNULLATION AF AFGOERELSEN FRA UDVAELGELSESKOMITEEN FOR UDVAELGELSESPROEVE PE/21/A OM IKKE AT GIVE HAM ADGANG TIL PROEVERNE UNDER NAEVNTE UDVAELGELSESPROEVE OG OM ANNULLATION AF UDVAELGELSESPROEVEN I DENS HELHED , DELS OM , AT PARLAMENTET KENDES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR DEN IDEELLE OG MATERIELLE SKADE , DER FOELGER AF , AT HAN IKKE HAR FAAET ADGANG TIL PROEVERNE UNDER NAEVNTE UDVAELGELSESPROEVE .

2 DEN PAAGAELDENDE UDVAELGELSESPROEVE VAR EN ALMINDELIG UDVAELGELSESPROEVE PAA GRUNDLAG AF KAVALIFIKATIONSBEVISER OG PROEVER MED HENBLIK PAA OPRETTELSE AF EN ANSAETTELSESRESERVE AF FRANSKSPROGEDE OG NEDERLANDSKSPROGEDE FULDMAEGTIGE I LOENKLASSE A 7 OG A 6 . BEKENDTGOERELSEN OM UDVAELGELSESPROEVE , DER BLEV OFFENTLIGGJORT I DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS TIDENDE DEN 6 . JUNI 1979 , KRAEVEDE UNIVERSITETSEKSAMEN ELLER EVENTUEL FAGLIG ERFARING , DER HAR FOERT TIL SAMME NIVEAU OG TILSVARENDE KVALIFIKATIONER , OG DEN BESTEMTE , AT ADGANG TIL PROEVERNE HAVDE ALENE ANSOEGERE , DER HAVDE OPNAAET ET TILSTRAEKKELIGT ANTAL POINTS VED BEDOEMMELSEN AF DERES KVALIFIKATIONSBEVISER , SOM UDVAELGELSESPROEVENS UDVAELGELSESKOMITE VILLE FORETAGE EFTER AT HAVE FASTLAGT KRITERIERNE FOR DENNE UDVAELGELSE .

3 SAGSOEGEREN INDGAV ANSOEGNING TIL DENNE UDVAELGELSESPROEVE , HVORTIL I ALT 2 140 ANSOEGERE MELDTE SIG . DET FREMGAAR AF SAGSOEGERENS ANSOEGNING , AT HAN SIDEN 1975 HAR VAERET TJENESTEMAND I KATEGORI B VED KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER EFTER I 9 AAR AT HAVE ARBEJDET I DEN PRIVATE SEKTOR , AT HAN HAR EN LICENTIATGRAD I SCIENCES COMMERCIALES ET CONSULAIRES OG ER AGREGE DE L ' EN SEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LES SCIENCES COMMERCIALES ( HANDELSVIDENSKAB ) MED EKSAMEN I 1977 FRA INSTITUT D ' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LUCIEN COOREMANS I BRUXELLES , SAMT AT HAN FRA 1978 TIL 1979 HAR FULGT KURSER VED INSTITUT D ' ETUDES EUROPEENNES I BRUXELLES .

4 SELV OM SAGSOEGEREN OPFYLDTE BETINGELSERNE FOR ADGANG TIL UDVAELGELSESPROEVEN , BLEV HAN _ I LIGHED MED 1 455 ANDRE AF DE I ALT 1 740 ANSOEGEREN , DER OPFYLDTE DE NAEVNTE BETINGELSER _ IMIDLERTID UDELUKKET VED UDVAELGELSEN PAA GRUNDLAG AF KVALIFIKATIONSBEVISER , IDET UDVAELGELSESKOMITEEN IKKE TILLAGDE HAM DET KRAEVEDE ANTAL POINTS . SAGSOEGEREN FIK MEDDELELSE OM DENNE AFGOERELSE VED SKRIVELSE FRA BEDOEMMELSESUDVALGETS FORMAND , DATERET DEN 21 . FEBRUAR 1980 . DET DREJEDE SIG HERVED OM EN ENSLYDENDE SKRIVELSE , DER BLEV SENDT TIL ALLE ANSOEGERE , DER IKKE FIK ADGANG TIL PROEVERNE .

5 VED REKOMMANDERET SKRIVELSE AF 2 . JUNI 1980 , REGISTRERET I PARLAMENTETS POSTFORSENDELSESTJENESTE DEN 4 . JUNI 1980 , INDGAV SAGSOEGEREN EN KLAGE I MEDFOER AF ARTIKEL 90 , STK . 2 , MOD AFSLAGET PAA AT GIVE HAM ADGANG TIL PROEVERNE UNDER DEN PAAGAELDENDE UDVAELGELSESPROEVE . DA HAN IKKE MODTOG NOGET SVAR PAA DENNE KLAGE , ANLAGDE SAGSOEGEREN NAERVAERENDE SOEGSMAAL .

FORMALITETEN

6 INDLEDNINGSVIS HAR PARLAMENTET PAASTAAET SAGEN AFVIST UNDER HENVISNING TIL , AT FRISTERNE I VEDTAEGTENS ARTIKEL 90 OG 91 IKKE ER BLEVET OVERHOLDT .

7 DA DET HER DREJER SIG OM EN AFGOERELSE FRA EN UDVAELGELSESKOMITE FOR EN UDVAELGELSESPROEVE , ER DET IKKE NOEDVENDIGT MED EN FORUDGAAENDE ADMINISTRATIV KLAGE FOR , AT SAGEN KAN ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING . DA SAGSOEGEREN IMIDLERTID HAR GJORT BRUG AF SIN RET , JF . VEDTAEGTENS ARTIKEL 90 , TIL AT FORELAEGGE EN ANSOEGNING FOR ANSAETTELSESMYNDIGHEDEN , KAN HANS SOEGSMAAL EFTER VEDTAEGTENS ARTIKEL 91 , STK . 2 OG 3 , ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING , SAAFREMT DENNE KLAGE TIL ANSAETTELSESMYNDIGHEDEN ER BLEVET INDGIVET INDEN FOR FRISTEN I VEDTAEGTENS ARTIKEL 90 , STK . 2 . DENNE FRIST PAA TRE MAANEDER LOEBER FRA DEN DAG , HVOR AFGOERELSEN MEDDELES DEN PAAGAELDENDE , I ALLE TILFAELDE SENEST FRA DEN DAG , HVOR DEN PAAGAELDENDE HAR FAAET KUNDSKAB HEROM , DERSOM DET DREJER SIG OM EN FORANSTALTNING AF INDIVIDUEL KARAKTER .

8 DET SKAL BEMAERKES , AT DET IKKE ER BLEVET FASTSLAAET , PAA HVILKEN DATO DEN IKKE-REKOMMANDEREDE SKRIVELSE FRA FORMANDEN FOR UDVAELGELSESKOMITEEN AF 21 . FEBRUAR 1980 ER KOMMET FREM TIL SAGSOEGERENS BOPAEL I BRUXELLES . I SIN KLAGESKRIVELSE AF 2 . JUNI 1980 HAR SAGSOEGEREN IMIDLERTID ERKLAERET AT HAVE MODTAGET DENNE DEN 3 . MARTS 1980 . DET ER UBESTRIDT , AT KLAGESKRIVELSEN , INDGIVET TIL POSTVAESENET I BRUXELLES SOM REKOMMANDERET FORSENDELSE DEN 2 . JUNI 1980 , ER BLEVET OVERGIVET TIL PARLAMENTETS FORSENDELSESTJENESTE DEN 3 . JUNI 1980 , OM END DEN IKKE ER BLEVET REGISTRERET FOEREND DEN 4 . JUNI 1980 .

9 PARLAMENTET HAR ANFOERT , AT KLAGEFRISTEN SENEST BEGYNDTE AT LOEBE DEN 25 . APRIL 1980 , FORDI DET MAA ANTAGES , AT SKRIVELSEN FRA FORMANDEN FOR UDVAELGELSESKOMITEEN AF 21 . FEBRUAR 1980 , AFGIVET TIL FORSENDELSE I LUXEMBOURG DEN SAMME DAG , ER BLEVET AFLEVERET PAA SAGSOEGERENS BOPAEL I BRUXELLES SENEST DEN FOELGENDE MANDAG , DVS . DEN 25 . FEBRUAR 1980 , IDET SAGSOEGEREN IKKE HAR ANGIVET NOGEN GRUND TIL , AT DENNE SKULLE VAERE BLEVET MODTAGET SENERE .

10 HEROVERFOR HAR SAGSOEGEREN HAEVDET IKKE AT HAVE MODTAGET SKRIVELSEN AF 21 . FEBRUAR 1980 FOEREND DEN 3 . MARTS 1980 , FRA HVILKEN DAG KLAGEFRISTEN IFOELGE HANS OPFATTELSE FOELGELIG BEGYNDTE AT LOEBE .

11 PARLAMENTET PAA SIN SIDE HAR IKKE FREMLAGT TILSTRAEKKELIGT BEVIS FOR , AT SKRIVELSEN AF 21 . FEBRUAR 1980 ER BLEVET MODTAGET AF SAGSOEGEREN FOEREND DEN DAG , PAA HVILKEN HAN HAR ANFOERT AT HAVE MODTAGET DEN OG AT VAERE KOMMET TIL KUNDSKAB OM DEN . DET PAAHVILER IKKE MODTAGEREN AF ET IKKE-REKOMMANDERET BREV AT PAAVISE GRUNDENE TIL EN EVENTUEL FORSINKELSE I FORSENDELSEN AF DETTE .

12 HERAF FREMGAAR DET , AT FRISTEN EFTER VEDTAEGTENS ARTIKEL 90 , STK . 2 , BEGYNDTE AT LOEBE DEN 3 . MARTS 1980 , OG AT KLAGEN SKULLE VAERE INDGIVET SENEST DEN 3 . JUNI 1980 .

13 KLAGEN ER INDGAAET TIL PARLAMENTET DEN 3 . JUNI 1980 . DEN ER SAALEDES BLEVET INDGIVET INDEN UDLOEBET AF FRISTEN .

14 HERAF FOELGER , AT INDSIGELSEN VEDROERENDE MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FRISTERNE I VEDTAEGTENS ARTIKEL 90 OG ARTIKEL 91 ER UBEGRUNDET .

15 TIL STOETTE FOR AFVISNINGSPAASTANDEN HAR PARLAMENTET ENDVIDERE ANFOERT , AT SAGSOEGEREN IKKE HAR NOGEN SOEGSMAALSINTERESSE , EFTERSOM UDVAELGELSESPROEVENS PROEVER ALLEREDE HAR FUNDET STED .

16 DET FORHOLDER SIG HER SAALEDES , AT ANNULLERES UDVAELGELSESKOMITEENS AFGOERELSE OM AT NAEGTE SAGSOEGEREN ADGANG TIL PROEVERNE , HAR PARLAMENTET PLIGT TIL AT GENNEMFOERE DE TIL DOMMENS OPFYLDELSE NOEDVENDIGE FORANSTALTNINGER . SAGSOEGERENS SOEGSMAALSINTERESSE KAN DERFOR IKKE BESTRIDES .

17 DET FREMGAAR AF DET ANFOERTE , AT SAGEN KAN ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING .

REALITETEN

18 SAGSOEGEREN HAR I FOERSTE RAEKKE GJORT GAELDENDE , AT UDVAELGELSESKOMITEENS AFGOERELSE OM IKKE AT GIVE HAM ADGANG TIL PROEVERNE UNDER UDVAELGELSESPROEVEN ER UGYLDIG , FORDI DEN PAA GRUND AF UTILSTRAEKKELIG BEGRUNDELSE LIDER AF VAESENTLIGE FORMMANGLER .

19 DET SKAL HERVED BEMAERKES , AT DET I SKRIVELSEN AF 21 . FEBRUAR 1980 BLEV MEDDELT SAGSOEGEREN , AT UDVAELGELSEN MED HENBLIK PAA ADGANG TIL PROEVERNE SKETE VED TILDELING AF POINTS FOR KVALIFIKATIONSBEVISER PAA GRUNDLAG AF FREMLAGT DOKUMENTATION , AT DENNE POINTTILDELING TOG HENSYN TIL ERHVERVEDE UNIVERSITETSEKSAMENER , DISSES BESKAFFENHED OG NIVEAU , UDDANNELSE EFTER UNIVERSITETSEKSAMEN OG RELEVANTE FAGLIGE KUNDSKABER , OG AT SAGSOEGERENS ANSOEGNING PAA GRUNDLAG AF DENNE POINTTILDELING IKKE HAVDE OPNAAET DET UDKRAEVEDE MINIMUM PAA 24 POINTS . DET VAR I SKRIVELSEN ENDVIDERE ANFOERT , AT UDVAELGELSESKOMITEEN VILLE BESVARE ENHVER ANMODNING OM YDERLIGERE OPLYSNINGER VEDROERENDE DENNE UDVAELGELSE . EFTER AT SAGSOEGEREN HAVDE FREMSAT EN SAADAN ANMODNING OVER FOR UDVAELGELSESKOMITEEN , ANFOERTE FORMANDEN FOR UDVAELGELSESKOMITEEN I SKRIVELSE AF 9 . JUNI 1980 , AT HAN IKKE VAR BLEVET GIVET ADGANG TIL PROEVERNE PAA GRUND AF UTILSTRAEKKELIGE FAGLIGE KUNDSKABER , SAALEDES SOM DISSE VAR OPLYST AF HAM I HANS ANSOEGNING , SAMT AT HAN UNDER HENSYN TIL PLIGTEN TIL AT IAGTTAGE FORTROLIGHEDEN AF UDVAELGELSESKOMITEENS RAADSLAGNINGER IKKE KUNNE GIVE SAGSOEGEREN YDERLIGERE OPLYSNINGER .

20 DET FREMGAAR AF UDVAELGELSESKOMITEENS BEGRUNDEDE RAPPORT , DER I UDSKRIFT ER BLEVET FREMLAGT AF PARLAMENTET SOM BILAG TIL SVARSKRIFTET , AT UDVAELGELSESKOMITEEN SOM ET ALMINDELIGT KRITERIUM FASTLAGDE , AT ADGANG TIL PROEVERNE HAVDE KUN ANSOEGERE , DER KUNNE GODTGOERE "AT VAERE `STRAALENDE UNGE AKADEMIKERE ' MED ET VIST MINDSTEMAAL AF FAGLIG SPECIALISERING , AKTIVITETER ELLER FAGLIG ERFARING" , OG AT UDVAELGELSESKOMITEEN HERVED HAVDE LAGT UNIVERSITETSEKSAMENSBEVIS TIL GRUND MED EN MAKSIMAL TILDELING AF 22 POINTS , SUPPLERENDE UNIVERSITETSEKSAMENSBEVISER MED 1-3 POINTS , SPECIALKURSER EFTER UNIVERSITETSEKSAMEN , PROEVETIDER , ERFARINGER , DER SVARER TIL TJENESTE VED DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , OPTAGELSE PAA LISTEN OVER EGNEDE ANSOEGERE PAA GRUNDLAG AF UDVAELGELSESPROEVER I KATEGORI A , AFHOLDT AF FAELLESSKABERNE , MED 1-3 POINTS , OG HERMED LIGESTILLEDE FAGLIGE KUNDSKABER MED 1-12 POINTS , IDET DET MED HENSYN TIL DETTE SIDSTE KRITERIUM BLEV FASTSLAAET , AT DET SKULLE DREJE SIG OM EN "ERFARING PAA TJENESTEGRENENS NIVEAU ( SAGSBEHANDLENDE FULDMAEGTIG ) ( ADMINISTRATEUR-REDACTEUR ) INDEN FOR DEN OFFENTLIGE ELLER PRIVATE SEKTOR , HERMED LIGESTILLET ERFARING ELLER BLOT UNIVERSITETSUNDERVISNING ( INDEN FOR FAELLESSKABERNE FRA NIVEAU B 1 OG SAMTLIGE STILLINGER INDEN FOR L/A ); ERFARING PAA ET OMRAADE , DER SVARER TIL OMRAADET FOR INSTITUTIONENS OPGAVER" . UDVAELGELSESKOMITEEN TILDELTE IFOELGE DENNE REDEGOERELSE SAGSOEGEREN 22 POINTS FOR HANS UNIVERSITETSEKSAMENER , MEN INGEN POINTS EFTER DE OEVRIGE KRITERIER .

21 PARLAMENTET HAR FOERST GJORT GAELDENDE , AT SAGSOEGEREN IKKE HAR NOGEN INTERESSE I FORTSAT AT GOERE GAELDENDE , AT DER MANGLER BEGRUNDELSE , IDET HAN I MELLEMTIDEN HAR MODTAGET BEGRUNDELSEN FOR AFGOERELSEN . DETTE ARGUMENT FRA PARLAMENTETS SIDE INDEBAERER I DET VAESENTLIGE ET UDSAGN OM , AT EN EVENTUELT MANGLENDE BEGRUNDELSE AF AFGOERELSEN KAN AFHJAELPES EFTERFOELGENDE GENNEM DEN OMSTAENDIGHED , AT SAGSOEGEREN UNDER EN SAG FOR DOMSTOLEN FAAR UNDERRETNING OM GRUNDENE TIL , AT HAN IKKE FIK ADGANG TIL PROEVERNE .

22 HERTIL MAA IMIDLERTID BEMAERKES , AT PLIGTEN TIL AT BEGRUNDE EN AKT , DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT , HAR TIL FORMAAL AT GOERE DET MULIGT FOR DOMSTOLEN AT UDOEVE SIN KONTROL MED HENSYN TIL AFGOERELSENS LOVLIGHED , OG AT GIVE AFGOERELSENS ADRESSAT OPLYSNINGER , DER ER TILSTRAEKKELIGE TIL AT FASTSLAA , HVORVIDT AFGOERELSEN ER KORREKT ELLER BEHAEFTET MED EN MANGEL , HVOREFTER DENS LOVLIGHED KAN ANFAEGTES . DET FOELGER HERAF , AT BEGRUNDELSEN PRINCIPIELT SKAL MEDDELES DEN PAAGAELDENDE SAMTIDIG MED DEN AFGOERELSE , DER INDEHOLDER ET KLAGEPUNKT , OG AT MANGELEN PAA BEGRUNDELSE IKKE KAN AFHJAELPES GENNEM DEN OMSTAENDIGHED , AT DEN PAAGAELDENDE ERFARER GRUNDENE TIL AFGOERELSEN UNDER EN SAG FOR DOMSTOLEN .

23 PARLAMENTET HAR VIDERE ANFOERT , AT BEGRUNDELSEN , SOM SAGSOEGEREN HAR MODTAGET VED SKRIVELSEN AF 21 . FEBRUAR 1980 , UNDER ALLE OMSTAENDIGHEDER VED SKRIVELSEN AF 9 . JUNI 1980 , OPFYLDER SAMTLIGE KRAV .

24 DER ER HERVED GRUND TIL AT UNDERSTREGE , AT FORTROLIGHEDEN AF UDVAELGELSESKOMITEENS ARBEJDE , JF . TJENESTEMANDSVEDTAEGTENS BILAG III , ARTIKEL 6 , IKKE KAN FRITAGE UDVAELGELSESPROEVENS UDVAELGELSESKOMITE FRA I DET MINDSTE SUMMARISK AT OPLYSE EN ANSOEGER , DER ER BLEVET FORBIGAAET VED UDVAELGELSEN PAA GRUNDLAG AF KVALIFIKATIONSBEVISER , OM GRUNDENE TIL DENNE AFGOERELSE .

25 DETTE KRAV OM BEGRUNDELSE SKAL IMIDLERTID SES I SAMMENHAENG MED DE FORSKELLIGE NIVEAUER OG ARTER AF UDVAELGELSESPROEVER OG , MERE SPECIELT , MED ANTALLET AF ANSOEGERE , DER DELTAGER I DISSE . VED UDVAELGELSESPROEVER MED MANGE ANSOEGERE , SAALEDES SOM DET ER TILFAELDET MED DEN FORELIGGENDE , BEHOEVER BEGRUNDELSEN FOR AFSLAGET IKKE AT VAERE SAA OMFATTENDE , AT DEN PAA EN UTAALELIG MAADE BESVAERLIGGOER UDVAELGELSESKOMITEENS FUNKTIONER OG PERSONALEADMINISTRATIONENS ARBEJDE .

26 SELV OM SKRIVELSEN AF 21 . FEBRUAR 1980 UTVIVLSOMT , OM END SUMMARISK , OPLYSER SAGSOEGEREN OM DE KRITERIER , DER ER BLEVET LAGT TIL GRUND VED UDVAELGELSEN PAA GRUNDLAG AF KVALIFIKATIONSBEVISER , SAA INDEHOLDER SKRIVELSEN INTET , END IKKE SUMMARISK , I RETNING AF EN INDIVIDUEL BEGRUNDELSE OG OPLYSER HELLER IKKE SAGSOEGEREN OM DE KRITERIER I HENSEENDE TIL HVILKE , HANS KVALIFIKATIONSBEVISER ER BLEVET BEDOEMT SOM UTILSTRAEKKELIGE . INDHOLDET AF DENNE SKRIVELSE OPFYLDER SAALEDES IKKE KRAVET OM BEGRUNDELSE .

27 AF HENSYN TIL DE PRAKTISKE VANSKELIGHEDER , SOM EN UDVAELGELSESPROEVE MED MANGE ANSOEGERE STILLER EN UDVAELGELSESKOMITE OVER FOR , KAN DET TILLADES , AT EN UDVAELGELSESKOMITE PAA DET FOERSTE STADIUM BLOT TILSENDER ANSOEGEREN EN MEDDE LELSE OM KRITERIERNE OG RESULTATET AF UDVAELGELSEN , SOM DEN DER I SAGEN ER INDEHOLDT I SKRIVELSEN AF 21 . FEBRUAR 1980 , OG FOERST GIVER INDIVIDUELLE OPLYSNINGER SENERE OG KUN TIL DE ANSOEGERE , DER UDTRYKKELIGT ANMODER HEROM , DOG PAA DEN BETINGELSE , AT INDIVIDUELLE OPLYSNINGER AF UDVAELGELSESPROEVENS UDVAELGELSESKOMITE AFSENDES INDEN UDLOEBET AF FRISTEN I VEDTAEGTENS ARTIKEL 90 OG 91 , FOR AT ADRESSATERNE HAR MULIGHED FOR AT GOERE BRUG AF DERES RETTIGHEDER , DERSOM DE FINDER DET HENSIGTSMAESSIGT .

28 HERAF FOELGER , AT ANBRINGENDET OM MANGLENDE BEGRUNDELSE MAA LAEGGES TIL GRUND , UDEN AT DET HERVED ER NOEDVENDIGT AT TAGE INDHOLDET AF SKRIVELSEN FRA FORMANDEN FOR UDVAELGELSESKOMITEEN AF 9 . JUNI 1980 I BETRAGTNING .

29 DET MAA SAALEDES FASTSLAAS , AT UDVAELGELSESKOMITEENS AFSLAG I NAERVAERENDE SAG HAR VAERET UTILSTRAEKKELIGT BEGRUNDET .

30 SAGSOEGEREN HAR I REPLIKKEN ENDVIDERE GJORT GAELDENDE , AT PARLAMENTET HAR FREMKALDT TALRIGE ANSOEGNINGER PAA GRUNDLAG AF VILDLEDENE LOEFTER , DER IKKE KUNNE HOLDES , HVILKET SKULLE KUNNE BEGRUNDE EN ANNULLATION AF HELE UDVAELGELSESPROEVEN .

31 SAGSOEGEREN HAR IKKE SERIOEST HENVIST TIL NOGEN SOM HELST OMSTAENDIGHED , DER KAN ANFOERES TIL STOETTE FOR EN SAADAN PAASTAND . DER ER DERFOR IKKE GRUND TIL AT TRAEFFE AFGOERELSE AF SPOERGSMAALET OM , HVORVIDT SAGSOEGEREN HAR ADGANG TIL I REPLIKKEN AT NEDLAEGGE SAADANNE NYE PAASTANDE , STOETTET PAA ET NYT ANBRINGENDE .

32 SAGSOEGEREN HAR ENDELIG NEDLAGT PAASTAND OM , AT PARLAMENTET IDOEMMES SKADESERSTATNING MED RENTER TIL GENOPRETNING AF DEN SKADE , DER FOELGER AF , AT HAN IKKE HAR FAAET ADGANG TIL PROEVERNE UNDER NAEVNTE UDVAELGELSESPROEVE .

33 IMIDLERTID LADER DET SIG PAA GRUNDLAG AF DEN FORELIGGENDE ANSOEGNING HVERKEN FASTSLAA , AT SAGSOEGEREN BURDE HAVE HAFT ADGANG TIL PROEVERNE , ELLER AT HAN I SAA FALD VILLE HAVE VAERET SIKKER PAA OPTAGELSE PAA LISTEN OVER EGNEDE ANSOEGERE OG BLIVE UDNAEVNT TIL EN LEDIG STILLIG . SAGSOEGEREN HAR SAALEDES IKKE FOERT NOGET BEVIS , DER KAN GODTGOERE , AT HAN RENT FAKTISK HAR LIDT IDEEL ELLER OEKONOMISK SKADE .

34 HERAF FOELGER , AT DEN PAAKLAGEDE AFGOERELSE FRA UDVAELGELSESPROEVENS UDVAELGELSESKOMITE , HVOREFTER SAGSOEGEREN IKKE GIVES ADGANG TIL PROEVERNE , ANNULLERES , OG AT SAGSOEGTE I OEVRIGT FRIFINDES .

Afgørelse om sagsomkostninger

SAGENS OMKOSTNINGER

35 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , DOEMMES DEN PART , SOM TABER SAGEN , TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER . DA PARLAMENTET I DET VAESENTLIGE HAR TABT SAGEN , TILPLIGTES DET AF AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse

PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN ( TREDJE AFDELING )

1 . AFGOERELSEN , HVORVED UDVAELGELSESKOMITEEN FOR DEN ALMINDELIGE UDVAELGELSESPROEVE PE/21/A ( FRANSKSPROGEDE OG NEDERLANDSKSPROGEDE FULDMAEGTIGE ) HAR NAEGTET SAGSOEGEREN ADGANG TIL PROEVERNE UNDER NAEVNTE UDVAELGELSESPROEVE , ANNULLERES .

2.SAGSOEGTE FRIFINDES I OEVRIGT .

3.PARLAMENTET BETALER SAGENS OMKOSTNINGER .