1.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 56/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 197/2011

z dne 28. februarja 2011

o določanju roka za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa iz Uredbe (EU) št. 68/2011

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(a) in (d) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč za zasebno skladiščenje, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 68/2011 z dne 28. januarja 2011 o vnaprejšnji določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje prašičjega mesa (2), je imela ugodne učinke na trg prašičjega mesa. Pričakuje se začasna stabilizacija cen.

(2)

Dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje svinjskega mesa se zato zaključi in rok za vložitev zahtevkov se določi v skladu s členom 3(4) Uredbe (EU) št. 68/2011.

(3)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba Uredbo (EU) št. 68/2011 razveljaviti.

(4)

Da se preprečijo špekulacije, ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni podal mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za vložitev zahtevkov za pomoč za zasebno skladiščenje prašičjega mesa iz Uredbe (EU) št. 68/2011 se določi rok 4. marec 2011.

Člen 2

Uredba (EU) št. 68/2011 se razveljavi od 4. marca 2011. Vendar se še naprej uporablja za pogodbe, sklenjene na podlagi navedene razveljavljene uredbe pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. februarja 2011

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOŞ

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 26, 29.1.2011, str. 2.