1.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 56/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 197/2011

z 28. februára 2011,

ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa uvedený v nariadení (EÚ) č. 68/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a) a d) v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Pomoc na súkromné skladovanie poskytnutá na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 68/2011 z 28. januára 2011, ktorým sa stanovuje výška zálohovej platby pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa (2), mala priaznivý účinok na trh s bravčovým mäsom. Očakáva sa dočasná stabilizácia cien.

(2)

Poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa by sa preto malo ukončiť a dátum ukončenia podávania žiadostí by sa mal stanoviť v súlade s článkom 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 68/2011.

(3)

V záujme právnej istoty by sa nariadenie (EÚ) č. 68/2011 malo zrušiť.

(4)

S cieľom vyhnúť sa špekuláciám by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa uvedený v nariadení (EÚ) č. 68/2011 je 4. marec 2011.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 68/2011 sa od 4. marca 2011 zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzatvorenými podľa tohto zrušeného nariadenia do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 26, 29.1.2011, s. 2.