1.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 56/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 197/2011 AL COMISIEI

din 28 februarie 2011

de stabilire a datei limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 68/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 literele (a) și (d), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Ajutorul pentru depozitarea privată, acordat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 68/2011 al Comisiei din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea în avans a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc (2) a avut un efect favorabil asupra pieței cărnii de porc. Se estimează o stabilizare temporară a prețurilor.

(2)

Prin urmare, trebuie să se sisteze acordarea ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc și să se stabilească o dată limită pentru depunerea cererilor în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 68/2011.

(3)

Din motive de securitate juridică, Regulamentul (UE) nr. 68/2011 trebuie abrogat.

(4)

Pentru a se evita speculațiile, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Data limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 68/2011, este 4 martie 2011.

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 68/2011 este abrogat de la 4 martie 2011. Cu toate acestea, regulamentul respectiv se aplică în continuare în cazul contractelor încheiate în temeiul acestui regulament abrogat, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 februarie 2011.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 26, 29.1.2011, p. 2.