1.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 56/9


VERORDENING (EU) Nr. 197/2011 VAN DE COMMISSIE

van 28 februari 2011

houdende vaststelling van de einddatum van de periode voor het indienen van aanvragen van de in Verordening (EU) nr. 68/2011 vastgestelde steun voor de particuliere opslag van varkensvlees

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 43, onder a) en d), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De steun voor de particuliere opslag op grond van Verordening (EU) nr. 68/2011 van de Commissie van 28 januari 2011 tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag voor de particuliere opslag van varkensvlees (2) heeft een gunstig effect gehad op de markt voor varkensvlees. Verwacht wordt dat de prijzen tijdelijk stabiel zullen blijven.

(2)

Het verlenen van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees moet derhalve worden stopgezet en overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening (EU) nr. 68/2011 moet een einddatum worden vastgesteld voor het indienen van aanvragen.

(3)

Met het oog op rechtszekerheid moet Verordening (EU) nr. 68/2011 worden ingetrokken.

(4)

Om speculatie te voorkomen moet de verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De periode voor het indienen van aanvragen van de in Verordening (EU) nr. 68/2011 vastgestelde steun voor de particuliere opslag van varkensvlees loopt af op 4 maart 2011.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 68/2011 wordt ingetrokken met ingang van 4 maart 2011. Zij blijft evenwel van toepassing op contracten die vóór de inwerkingtreding van de onderhavige verordening in het kader van de ingetrokken verordening zijn gesloten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian CIOLOŞ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 26 van 29.1.2011, blz. 2.