1.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 56/9


A BIZOTTSÁG 197/2011/EU RENDELETE

(2011. február 28.)

a 68/2011/EU rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43. cikke a) és d) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás összegének előzetes megállapításáról szóló, 2011. január 28-i 68/2011/EU bizottsági rendelet (2) alapján nyújtott magántárolási támogatás kedvezően hatott a sertéshúspiacra. A várakozások szerint az árak átmenetileg stabilizálódni fognak.

(2)

Ezért indokolt megszüntetni a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatást, és a 68/2011/EU rendelet 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározni a támogatás iránti kérelmek benyújtásának határidejét.

(3)

A jogbiztonság érdekében a 68/2011/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(4)

A spekuláció elkerülése érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 68/2011/EU rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2011. március 4.

2. cikk

A 68/2011/EU rendelet 2011. március 4-től hatályát veszti. Rendelkezéseit azonban továbbra is alkalmazni kell az e rendelet hatálybalépése előtt, a hatályon kívül helyezett rendelet hatálya alatt kötött szerződésekre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 28-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 26., 2011.1.29., 2. o.