1.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 56/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 197/2011,

28. veebruar 2011,

millega määratakse kindlaks määruse (EL) nr 68/2011 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamise lõppkuupäev

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 43 punkte a ja d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 68/2011 (millega määratakse ette kindlaks sealiha eraladustamiseks antava abi suurus) (2) kohaselt sealiha eraladustamiseks antav abi on mõjutanud soodsalt sealihaturgu. Eeldada võib sealihahindade ajutist stabiliseerumist.

(2)

Seetõttu tuleks sealiha eraladustamiseks antava abi andmine lõpetada ja määrata kindlaks sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamise lõppkuupäev vastavalt määruse (EL) nr 68/2011 artikli 3 lõikele 4.

(3)

Õiguskindluse huvides tuleks määrus (EL) nr 68/2011 kehtetuks tunnistada.

(4)

Spekulatsioonide vältimiseks peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(5)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 68/2011 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi taotluste esitamise lõppkuupäev on 4. märts 2011.

Artikkel 2

Määrus (EL) nr 68/2011 tunnistatakse kehtetuks alates 4. märtist 2011. Selle kohaldamist jätkatakse siiski lepingute puhul, mis sõlmiti kehtetuks tunnistatud määruse alusel enne käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. veebruar 2011

Komisjoni nimel, presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOŞ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 26, 29.1.2011, lk 2.