1.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 197/2011

af 28. februar 2011

om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EU) nr. 68/2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra a) og d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den støtte til privat oplagring, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2011 af 28. januar 2011 om fastsættelse af det forudfastsatte støttebeløb for privat oplagring af svinekød (2), har haft en positiv indvirkning på markedet for svinekød. Der forventes en midlertidig stabilisering af priserne.

(2)

Støtten til privat oplagring af svinekød bør derfor ikke mere ydes, og der bør fastsættes en slutdato for indgivelse af ansøgninger jf. artikel 3, stk. 4, i forordning (EU) nr. 68/2011.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør forordning (EU) nr. 68/2011 ophæves.

(4)

For at undgå spekulation bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød, jf. forordning (EU) nr. 68/2011, er den 4. marts 2011.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 68/2011 ophæves med virkning fra den 4. marts 2011. Den gælder dog fortsat for kontrakter, som er indgået i henhold til den ophævede forordning før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 26 af 29.1.2011, s. 2.