1.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 56/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 197/2011

ze dne 28. února 2011,

kterým se stanoví lhůta pro podání žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. a) a d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podpora soukromého skladování poskytnutá podle nařízení Komise (EU) č. 68/2011 ze dne 28. ledna 2011 o stanovení výše podpory předem pro soukromé skladování vepřového masa (2) příznivě ovlivnila trh s vepřovým masem. Očekává se dočasná stabilizace cen vepřového masa.

(2)

Je proto třeba poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa ukončit a stanovit lhůtu pro podání žádostí v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) č. 68/2011.

(3)

V zájmu právní jistoty by nařízení (EU) č. 68/2011 mělo být zrušeno.

(4)

S cílem zamezit spekulacím by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Lhůta pro podání žádostí o podporu pro soukromé skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011 se stanoví na 4. března 2011.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 68/2011 se s platností od 4. března 2011 zrušuje. Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného zrušeného nařízení před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 2.