25.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 554/2010

z 24. júna 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2488/2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislosti s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 2,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2000/599/SZBP z 9. októbra 2000 o podpore demokratickej Federatívnej republike Juhoslávia a o okamžitom zrušení niektorých obmedzujúcich opatrení (1) a na spoločnú pozíciu Rady 2000/696/SZBP z 10. novembra 2000 o zachovaní zvláštnych reštriktívnych opatrení proti pánovi Miloševičovi a osobám s ním spojeným (2),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 2488/2000 z 10. novembra 2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislosti s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými (3) sa potvrdili niektoré reštriktívne opatrenia v súlade so spoločnými pozíciami 2000/599/SZBP a 2000/696/SZBP.

(2)

Je vhodné uviesť nariadenie (ES) č. 2488/2000 do súladu s nedávnym vývojom v oblasti ukladania sankcií, na jednej strane pokiaľ ide o určenie príslušných orgánov a na druhej strane pokiaľ ide o článok o právomoci Únie.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2488/2000 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2488/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

odsek 2 v článku 2 sa nahrádza takto:

„2.   Akékoľvek informácie o tom, že ustanovenia tohto nariadenia sa obchádzajú alebo sa obišli, sa oznamujú príslušným orgánom uvedeným na webových stránkach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, a/alebo Komisii.“

2.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy týkajúce sa podávania správ, dôvernosti a služobného tajomstva, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

bezodkladne poskytujú akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako napríklad informácie o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 1, príslušným orgánom členských štátov uvedeným na webových stránkach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, v krajinách, v ktorých majú bydlisko alebo sídlo alebo v ktorých sa nachádzajú, a tieto informácie odovzdávajú Komisii buď priamo alebo prostredníctvom príslušného orgánu uvedeného na webových stránkach uvedených v prílohe II; ako aj

b)

s týmto príslušným orgánom spolupracujú, pokiaľ ide o overovanie uvedených informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré Komisia získala priamo, sa sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa používajú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.“;

3.

odseky 2 a 3 v článku 4 sa nahrádzajú takto:

„2.   Komisia je splnomocnená:

a)

meniť a dopĺňať prílohu I s prihliadnutím na rozhodnutia o vykonávaní spoločnej pozície 2000/696/SZBP;

b)

výnimočne udeľovať výnimky z článku 1 výlučne na humanitárne účely;

c)

meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

3.   Akákoľvek žiadosť osoby o výnimku uvedenú v odseku 2 písm. b) alebo o zmenu a doplnenie prílohy I sa podáva prostredníctvom príslušných orgánov uvedených na webových stránkach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe II.

Príslušné orgány členských štátov v čo najväčšej miere overia informácie poskytnuté osobami, ktoré podávajú žiadosť.“;

4.

vkladá sa tento článok:

„Článok 8a

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v článkoch 2, 3 a 4 a uvedú ich na webových stránkach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe II. Členské štáty Komisii oznámia všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe II predtým, ako tieto zmeny nadobudnú účinnosť.

2.   Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane kontaktných údajov uvedených príslušných orgánov do 15. júla 2010 a bezodkladne informujú Komisiu o každej následnej zmene a doplnení.“;

5.

článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b)

na palube lietadiel alebo plavidiel, ktoré podliehajú právomoci niektorého členského štátu;

c)

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva niektorého členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.“;

6.

príloha II sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 24. júna 2010

Za Radu

predseda

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  Ú. v. ES L 261, 14.10.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 287, 14.11.2000, s. 19.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článkoch 2, 3 a 4 a adresa na zasielanie oznámení a žiadostí Európskej komisii

 

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa na zasielanie oznámení a žiadostí Európskej komisii:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B- 1049 Brusel (Belgicko)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (322) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73“