25.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 554/2010 AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2488/2000 de menținere a înghețării fondurilor pentru dl Milosevic și persoanele asociate acestuia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Poziția comună 2000/599/PESC a Consiliului din 9 octombrie 2000 privind sprijinul acordat unei Republici Federale Iugoslavia (RFI) democratice și ridicarea imediată a unor măsuri restrictive (1) și Poziția comună 2000/696/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2000 privind menținerea de măsuri restrictive specifice împotriva dlui Milosevic și a persoanelor care îi sunt asociate (2),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 al Consiliului din 10 noiembrie 2000 de menținere a înghețării fondurilor pentru dl Milosevic și persoanele asociate acestuia (3) a confirmat anumite măsuri restrictive în conformitate cu pozițiile comune 2000/599/PESC și 2000/696/PESC.

(2)

Este oportună alinierea Regulamentului (CE) nr. 2488/2000 la evoluțiile recente din practica sancțiunilor, pe de o parte în ceea ce privește identificarea autorităților competente și, pe de altă parte, în ceea ce privește articolul privind competența Uniunii.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Orice informație conform căreia dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente menționate pe paginile de Internet enumerate în anexa II și/sau Comisiei.”;

2.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, de confidențialitate și de secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informații care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 1, autorităților competente ale statelor membre menționate pe paginile de Internet enumerate în anexa II din țara în care își au reședința sau în care se află și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul autorității competente menționate pe paginile de Internet enumerate în anexa II; și

(b)

cooperează cu respectiva autoritate competentă la orice acțiune de verificare a respectivelor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt puse la dispoziția statului membru vizat.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul în care au fost furnizate sau primite.”;

3.

La articolul 4, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Comisia este împuternicită:

(a)

să modifice anexa I, având în vedere deciziile de punere în aplicare a Poziției comune 2000/696/PESC;

(b)

în mod excepțional, să acorde exonerări de la aplicarea articolului 1 în scopuri strict umanitare;

(c)

să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

(3)   Orice cerere formulată de o persoană pentru acordarea unei exonerări prevăzute la alineatul (2) litera (b) sau pentru o modificare a anexei I se efectuează prin intermediul autorităților competente menționate pe site-urile Internet enumerate în anexa II.

Autoritățile competente ale statului membru verifică cât mai temeinic posibil informațiile furnizate de persoana care formulează cererea.”;

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 8a

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate la articolele 2, 3 și 4 și le menționează pe site-urile Internet enumerate în anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificări ale adreselor site-urilor Internet enumerate în anexa II, înainte ca astfel de modificări să intre în vigoare.

(2)   Până la 15 iulie 2010, statele membre notifică Comisia cu privire la autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, și comunică Comisiei fără întârziere orice modificări ulterioare.”;

5.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane din interiorul sau exteriorul Uniunii care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism cu privire la orice activitate economică desfășurată în totalitate sau în parte în Uniune.”;

6.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 24 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  JO L 261, 14.10.2000, p. 1.

(2)  JO L 287, 14.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 287, 14.11.2000, p. 19.


ANEXĂ

„ANEXA II

Paginile de Internet cu informații privind autoritățile competente menționate la articolele 2, 3 și 4, precum și adresa pentru notificările și cererile adresate Comisiei Europene

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International Sanctions/

 

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

 

REGATUL UNIT

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa pentru notificările și cererile adresate Comisiei Europene:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”