25.6.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 159/1


VERORDENING (EU) Nr. 554/2010 VAN DE RAAD

van 24 juni 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milošević en de met hem verbonden personen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Gemeenschappelijk Standpunt 2000/599/GBVB van de Raad van 9 oktober 2000 betreffende steun aan een democratische Federale Republiek Joegoslavië en de onmiddellijke opheffing van bepaalde beperkende maatregelen (1), en Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB van de Raad van 10 november 2000 betreffende de handhaving van specifieke beperkende maatregelen tegen Slobodan Milošević en de met hem verbonden personen (2),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad van 10 november 2000 tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milošević en de met hem verbonden personen (3) werden bepaalde beperkende maatregelen bevestigd overeenkomstig de Gemeenschappelijke Standpunten 2000/599/GBVB en 2000/696/GBVB.

(2)

Verordening (EG) nr. 2488/2000 moet worden aangepast aan recente ontwikkelingen op het gebied van sancties, wat betreft de aanduiding van de bevoegde autoriteiten en de formulering van het artikel inzake de rechtsmacht van de Unie.

(3)

Verordening (EG) nr. 2488/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2488/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Iedere informatie die erop wijst dat deze verordening wordt of is ontdoken, wordt ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten als vermeld op de websites in bijlage II, en/of de Commissie.”

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

1.   Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim dienen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a)

alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 1 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, als vermeld op de websites in bijlage II, en deze informatie, direct of via deze autoriteit aan de Commissie te doen toekomen; en

b)

medewerking te verlenen aan die bevoegde autoriteit wanneer die de verstrekte informatie wil verifiëren.

2.   De Commissie stelt de aanvullende informatie die zij rechtstreeks ontvangt ter beschikking van de betrokken lidstaat.

3.   De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.”

3)

In artikel 4 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

„2.   De Commissie wordt gemachtigd:

a)

bijlage I te wijzigen, rekening houdend met besluiten ter uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2000/696/GBVB;

b)

bij wijze van uitzondering afwijkingen van artikel 1 toe te staan om zuiver humanitaire redenen,

c)

bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

3.   Alle verzoeken van personen om een uitzondering als bedoeld in lid 2, onder b), of om een wijziging van bijlage I, worden ingediend door de bevoegde autoriteiten als vermeld op de websites in bijlage II.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat zullen de door verzoekers verstrekte informatie zoveel mogelijk verifiëren.”

4)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 8 bis

1.   De lidstaten wijzen de in de artikelen 2, 3 en 4 bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren deze op de websites in bijlage II. De lidstaten stellen de Commissie vooraf in kennis van elke wijziging van de in bijlage II genoemde adressen van hun websites.

2.   De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 15 juli 2010 in kennis van hun bevoegde autoriteiten, inclusief de naam- en adresgegevens van de bevoegde autoriteiten, en stellen de Commissie onverwijld op de hoogte van elke latere wijziging.”

5)

Artikel 10 wordt vervangen door:

„Artikel 10

Deze verordening is van toepassing:

a)

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)

aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.”

6)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 24 juni 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  PB L 261 van 14.10.2000, blz. 1.

(2)  PB L 287 van 14.11.2000, blz. 1.

(3)  PB L 287 van 14.11.2000, blz. 19.


BIJLAGE

„BIJLAGE II

Websites voor informatie over de in de artikelen 2, 3 en 4 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen en verzoeken aan de Commissie

 

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

 

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-VerenigdeStaten/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIË

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROEMENIË

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

 

VERENIGD KONINKRIJK

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adres voor kennisgevingen en verzoeken aan de Commissie:

Commissie

DG Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform - Beleidscoördinatie in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Eenheid A2: Crisisbeheersing en vredesopbouw

CHAR 12/106

B-1049 Brussel (België)

E-mailadres: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (322) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73”