25.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 554/2010

2010 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2000 m. spalio 9 d. Tarybos bendrąją poziciją 2000/599/BUSP dėl paramos demokratinei JFR ir tam tikrų ribojančių priemonių neatidėliotino panaikinimo (1) ir 2000 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrąją poziciją 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo (2),

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos bendrą pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2000 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2488/2000, tęsiančiu su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą (3), patvirtintos tam tikros ribojamosios priemonės, kaip numatyta bendrosiose pozicijose 2000/599/BUSP ir 2000/696/BUSP.

(2)

Tikslinga suderinti Reglamentą (EB) Nr. 2488/2000 su naujausia sankcijų taikymo praktika, susijusia tiek su kompetentingų institucijų nustatymu, tiek ir su straipsniu dėl Sąjungos jurisdikcijos.

(3)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2488/2000,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visa informacija apie tai, kad šio reglamento nuostatų yra ar buvo nesilaikoma, pranešama kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose tinklavietėse, ir (arba) Komisijai.“;

2.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Nedarydami poveikio taikytinoms taisyklėms dėl ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose tinklavietėse, pagal šalį, kurioje jie gyvena ar yra apsistoję, visą informaciją, kuri sudarytų palankesnes sąlygas laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 1 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai ar per kompetentingą instituciją, nurodytą II priede išvardytose tinklavietėse, perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.   Atitinkamai valstybei narei sudaroma galimybė susipažinti su visa papildoma informacija, kurią tiesiogiai gauna Komisija.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.“;

3.

4 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies pakeisti I priedą, atsižvelgiant į Bendrąją poziciją 2000/696/BUSP įgyvendinančius sprendimus;

b)

išimties tvarka tik humanitariniais tikslais leisti netaikyti 1 straipsnio;

c)

iš dalies pakeisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

3.   Visi asmenų prašymai taikyti 2 dalies b punkte nurodytą išimtį ar iš dalies pakeisti I priedą yra pateikiami kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose tinklavietėse.

Valstybių narių kompetentingos institucijos kiek įmanoma patikrina prašymus pateikusių asmenų pateiktą informaciją.“;

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose tinklavietėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų jų tinklaviečių adresų pakeitimus prieš tokių pakeitimų įsigaliojimą.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. liepos 15 d. nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas ir tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis ir nedelsdamos praneša Komisijai apie visus vėlesnius pakeitimus.“;

5.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.“;

6.

II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečiąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2010 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  OL L 261, 2000 10 14, p. 1.

(2)  OL L 287, 2000 11 14, p. 1.

(3)  OL L 287, 2000 11 14, p. 19.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ir prašymai Europos Komisijai

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

 

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

 

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIJA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ir prašymai Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: + (32 2) 295 55 85

Faks.: (32 2) 299 08 73“