25.6.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 554/2010,

24. juuni 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2488/2000 S. Miloševići ja temaga seotud isikute rahaliste vahendite külmutamise jätkamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 9. oktoobri 2000. aasta ühist seisukohta 2000/599/ÜVJP, millega väljendatakse toetust demokraatiale Jugoslaavia Liitvabariigis ja tühistatakse viivitamatult teatud piiravad meetmed, (1) ning nõukogu 10. novembri 2000. aasta ühist seisukohta 2000/696/ÜVJP teatavate S. Miloševići ja temaga seotud isikute vastu suunatud eripiirangute säilitamise kohta (2),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 10. novembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 2488/2000 S. Miloševići ja temaga seotud isikute rahaliste vahendite külmutamise jätkamise kohta (3) kinnitati teatavad piiravad meetmed kooskõlas ühiste seisukohtadega 2000/599/ÜVJP ja 2000/696/ÜVJP.

(2)

On asjakohane viia määrus (EÜ) nr 2488/2000 kooskõlla sanktsioonide praktika viimaste muudatustega ühelt poolt seoses pädevate asutuste kindlaksmääramisega ja teiselt poolt seoses liidu jurisdiktsiooni käsitleva artikliga.

(3)

Määrust (EÜ) nr 2488/2000 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2488/2000 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kogu teave selle kohta, et käesoleva määruse sätetest hoitakse või on hoitud kõrvale, edastatakse II lisas loetletud veebisaitidel osutatud pädevatele asutustele ja/või komisjonile.”

2)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Ilma et see piiraks kohaldatavate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitama viivitamata nende elu- või asukohaliikmesriigis asuvatele II lisas loetletud veebisaitidel osutatud liikmesriikide pädevatele asutustele käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks vastavalt artiklile 1 külmutatud kontode ja rahasummade kohta, ning edastama sellise teabe kas otse või II lisas loetletud veebisaitidel osutatud pädeva asutuse kaudu komisjonile; ning

b)

tegema nimetatud teabe kontrollimisel koostööd kõnealuse pädeva asutusega.

2.   Igasugune lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks asjaomasele liikmesriigile.

3.   Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see on edastatud või saadud.”

3)

Artikli 4 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon on volitatud:

a)

muutma I lisa, võttes arvesse ühise seisukoha 2000/696/ÜVJP rakendusotsuseid;

b)

tegema üksnes erandjuhul humanitaarsetel eesmärkidel erandeid artiklist 1;

c)

muutma II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

3.   Kõik üksikisikute taotlused lõike 2 punktis b osutatud erandi tegemiseks või I lisa muutmiseks esitatakse II lisas loetletud veebisaitidel osutatud pädevate asutuste kaudu.

Liikmesriikide pädevad asutused kontrollivad taotlevate isikute esitatud teavet võimalikult täies ulatuses.”

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 8a

1.   Liikmesriigid määravad kindlaks artiklites 2, 3 ja 4 osutatud pädevad asutused ning esitavad need II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõikidest II lisas loetletud veebisaitide aadresside muudatustest enne selliste muudatuste tegemist.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest (kaasa arvatud kõnealuste pädevate asutuste kontaktandmetest) 15. juuliks 2010 ja teavitavad teda viivitamata igast hilisemast muudatusest.”

5)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, kaasa arvatud tema õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil ja väljaspool seda;

d)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.”

6)

II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 24. juuni 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  EÜT L 261, 14.10.2000, lk 1.

(2)  EÜT L 287, 14.11.2000, lk 1.

(3)  EÜT L 287, 14.11.2000, lk 19.


LISA

„II LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet artiklites 2, 3 ja 4 osutatud pädevate asutuste kohta, ning aadress teatiste ja taotluste saatmiseks Euroopa Komisjonile

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

 

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREEKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Aadress teatiste ja taotluste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: (32 2) 295 55 85

Faks: (32 2) 299 08 73”