25.6.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 159/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 554/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2488/2000 σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων όσον αφορά τον κ. Μιλόσεβιτς και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215 παράγραφος 2 αυτής,

την κοινή θέση του Συμβουλίου 2000/599/ΚΕΠΠΑ, της 9ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την παροχή υποστήριξης προς μια δημοκρατική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και με την άμεση άρση ορισμένων περιοριστικών μέτρων (1), καθώς και την κοινή θέση του Συμβουλίου 2000/696/ΚΕΠΠΑ, της 10ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη διατήρηση ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά του κ. Σ. Μιλόσεβιτς και των συνδεομένων με αυτόν προσώπων (2),

την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2488/2000 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων όσον αφορά τον κ. Μιλόσεβιτς και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν (3) επιβεβαίωσε ορισμένα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τις κοινές θέσεις 2000/599/ΚΕΠΠΑ και 2000/696/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2488/2000 είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την πρακτική των κυρώσεων που αφορούν τον προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών και τη σύνταξη του άρθρου για τη δικαιοδοσία της Ένωσης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2488/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2488/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με την οποία καταστρατηγούνται ή έχουν καταστρατηγηθεί οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και/ή στην Επιτροπή.»

2)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων που αφορούν την κοινοποίηση, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς:

α)

διαβιβάζουν αμέσως κάθε πληροφορία που θα διευκόλυνε την τήρηση του παρόντος κανονισμού, όπως πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς και χρηματικά ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 1, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου κατοικούν ή είναι εγκατεστημένοι, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, και διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή είτε απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ· και

β)

συνεργάζονται με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές όσον αφορά την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνει απευθείας η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.»

3)

Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Επιτροπή έχει την εξουσία:

α)

να τροποποιεί το παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις για την εφαρμογή της κοινής θέσης 2000/696/ΚΕΠΠΑ,

β)

να χορηγεί εξαιρέσεις από το άρθρο 1 για αυστηρά ανθρωπιστικούς σκοπούς, κατ’ εξαίρεση,

γ)

να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

3.   Κάθε αίτηση από πρόσωπο για χορήγηση εξαίρεσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) ή για τροποποίηση του παραρτήματος Ι υποβάλλεται μέσω των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους επαληθεύουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις πληροφορίες που παρέχει ο υποβάλλων την αίτηση.»

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 8a

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις αλλαγές στη διεύθυνση των δικτυακών τόπων τους που παρατίθενται στο παράρτημα II πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών αυτών.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 15 Ιουλίου 2010 τις αρμόδιες αρχές τους μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και την ενημερώνουν αμελλητί για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή.»

5)

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στο έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και του εναέριου χώρου της,

β)

επί των αεροσκαφών ή των πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους,

γ)

σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης,

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους,

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για οιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εντός της Ένωσης.»

6)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  ΕΕ L 261 της 14.10.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δικτυακοί τόποι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 και διεύθυνση για κοινοποιήσεις και αιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.government.bg

 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ΔΑΝΙΑ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id =32311&idlnk=1&cat=3

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις και αιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Βέλγιο)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Τηλ. (32 2) 295 55 85

Φαξ (32 2) 299 08 73»