1.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 290/11


Kanne 25.7.2011 — Turbo Compressor Manufacturer v. neuvosto

(Asia T-404/11)

2011/C 290/15

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Turbo Compressor Manufacturer (Teheran, Iran) (edustaja: Rechtsanwalt K. Kleinschmidt)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 23.5.2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/299/YUTP kantajaa koskevilta osin;

vaatimaan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 64 artiklassa tarkoitettuna prosessinjohtotoimena vastaajan toimittamaan kaikki riidanalaiseen päätökseen liittyvät asiakirjat kantajaa koskevilta osin;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteiseen.

1)

Euroopan unionin perusoikeusoikeuskirjassa taattujen oikeuksien loukkaamiseen perustuva ensimmäinen kanneperuste

Kantaja katsoo, että sen Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (perusoikeuskirja) taattuja oikeuksia on loukattu. Peruskirjan 16 artiklassa taataan elinkeinovapaus Euroopan unionissa ja 17 artiklassa taataan oikeus käyttää ja erityisesti oikeus määrätä vapaasti laillisesti hankitusta omaisuudesta Euroopan unionissa. Peruskirjan 20 ja 21 artiklassa taataan kantajan oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja oikeus olla tulematta syrjityksi.

Kantajan mukaan siltä evätään riidanalaisella päätöksellä elinkeinovapaus Euroopan unionissa. Kantajan taloudellinen olemassaolo on siten uhattu. Kantaja on riippuvainen Euroopan unionin talousalueelta peräisin olevista toimituksista.

Kantajan elinkeinovapauden, omistusoikeuden, yhdenvartaista kohtelua koskevan oikeuden ja oikeuden olla tulematta syrjityksi rajoittamiselle ei ole yleisen edun mukaista syytä. Erityisesti ei ole esitetty tosiseikkoja, jotka oikeuttaisivat vastaajan päätöksen ja siitä johtuvan puuttumisen kantajan perusoikeuksiin. Kantaja toteaa erityisesti, ettei se ole osallisena ydinalan toimissa, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, ja/tai ydinasejärjestelmien kehittämisessä.

Kantaja katsoo, että kyse on erehdyksestä. Riidanalaisessa päätöksessä mainittu SATAK-niminen yritys ei ole sama kuin kantaja. Kyse on kolmannesta tahosta, joka on kantajalle tuntematon yritys. Kantaja katsoo sen seikan, että se on merkitty Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon, olevan selitettävissä ainoastaan siten, että kantaja on sekoitettu johonkin toiseen yritykseen, joka omistaa SATAK-nimisen tai samankaltaisesti nimetyn yrityksen.

2)

Selvästi virheelliseen riidanalaisen päätöksenä perustana olevien tosiseikkojen arviointiin perustuva toinen kanneperuste

Kantaja katsoo, että vastaaja arvioi selvästi virheellisesti riidanalaisen päätöksen perustana olevia tosiseikkoja. Kantaja toteaa, ettei se ole osallisena ydinalan toimissa, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, ja/tai ydinasejärjestelmien kehittämisessä.

3)

Suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen perustuva kolmas kanneperuste

Kantaja väittää, ettei vastaaja päätöstä tehdessään noudattanut suhteellisuusperiaatetta. Kantaja väittää, että se voi löytää hakusanoilla ”SATAK” ja ”Iranin ydinohjelma” tekemiensä internethakujen perusteella ainoastaan olettaa, että päätöksen 2011/299/YUTP liitteessä I olevan B osan 31 kohdassa yksilöity toimitus käsittää kuusi neuvostotyypin KH-55(SM) ilma-aluksesta laukaistavaa risteilyohjusta, jotka Iran väitetysti hankki Ukrainasta vuonna 2001 tai 2002.

Kantajalla ei ole liikesuhteita Ukrainan valtion omistaman UkrSpetzExport-yrityksen kanssa eikä sen vientituotteisiin kuulu neuvostotyypin KH-55(SM) ilma-aluksia, muita aseita tai asejärjestelmiä.

Kantaja toteaa, ettei se ole riidanalaisen päätöksen liitteessä I olevan B osan 31 kohdassa tarkoitettu SATAK-niminen yritys.

4)

Puolustautumisoikeuksia koskevan periaatteen loukkaamista koskeva neljäs kanneperuste

Kantajan mukaan puolustautumisoikeuksia koskevaa periaatetta on loukattu. Kantaja katsoo, että riidanalaisen päätöksen liitteessä I olevan B osan 31 kohdassa esitetyt perustelut ovat käsittämättömiä, eikä vastaaja ole esittänyt kantajalle ymmärrettäviä perusteita, minkä seurauksena kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on loukattu.