18.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/44


Postanowienie Sądu z dnia 15 lutego 2016 r. – Gascogne Sack Deutschland i Gascogne/Unia Europejska

(Sprawa T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 56 z 16.2.2015.