18.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/44


Определение на Общия съд от 15 февруари 2016 г. — Gascogne Sack Deutschland и Gascogne/Европейски съюз

(Дело T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 56, 16.2.2015 г.