03/Volumul 19

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

265


31996R2067


L 277/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2067/96 AL COMISIEI

din 29 octombrie 1996

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1000/96 privind unele standarde de comercializare a cărnii de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind standarde de comercializare a cărnii de pasăre (1), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 3204/93 (2), în special articolul 9,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1538/91 al Comisiei din 5 iunie 1991 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind unele standarde de comercializare a păsărilor de curte (3) a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 1000/96 (4) în ceea ce privește definiția claponului și criteriile relevante de producție; întrucât este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru aplicarea noii definiții pentru a se ține cont de interesele anumitor producători în perioada de sfârșit de an comercial;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1000/96 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 martie 1997.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 1996.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 173, 6.7.1990, p. 1.

(2)  JO L 289, 24.11.1993, p. 3.

(3)  JO L 143, 7.6.1991, p. 11.

(4)  JO L 134, 5.6.1996, p. 9.